Καταστατικό


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
“ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

Άρθρα:
Επωνυμία – έδρα – έμβλημα – σφραγίδα
Σκοποί
Μέσα
Μέλη
Δικαιώματα μελών
Υποχρεώσεις μελών
Διαγραφή μέλους.
Πόροι
Όργανα διοίκησης
Τηρούμενα βιβλία
Γενική Συνέλευση – Συνέδριο
Συντονιστικό Συμβούλιο
Εκτελεστική Γραμματεία
Πρόεδρος
Ελεγκτικό Σώμα
Συνδιάσκεψη
Γενικός Γραμματέας
Οργανωτικός Γραμματέας
Οικονομική Επιτροπή
Γραφείο τύπου και Δημοσίων σχέσεων
Νεολαία ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ
Εκλογικές διαδικασίες
Υποψήφιος Δήμαρχος
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Τροποποίηση καταστατικού – Διάλυση πρωτοβουλίας
Μεταβατικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Την 1/11/2004 ιδρύθηκε Δημοτική κίνηση, ως Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» (χάρη συντομίας στα επόμενα άρθρα θα αναφέρεται ως ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ) με έδρα την πόλη της Γλυφάδας. Το έμβλημα της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας Πολιτών Γλυφάδας «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» αποτελείται από ένα ουράνιο τόξο, το σχήμα του οποίου διαμορφώνεται από σώματα ανθρώπων που φέρουν τα χρώματα του ουράνιου τόξου και μεγαλώνουν σταδιακά, θέλοντας να εκφράσουν έτσι τον υπερκομματικό χαρακτήρα της κίνησης και την συσπείρωση στους κόλπους της όλων ανεξαιρέτως των δημοτών της Γλυφάδας. Τα σώματα των ανθρώπων μεγαλώνουν σταδιακά, είναι σε θέση βηματισμού και συμβολίζουν τον ρόλο των πολιτών που κινούνται προς το μέλλον, ανοίγοντας σχηματικά τους ορίζοντες, ενώ τα διαπερνούν οι λέξεις «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», η δεύτερη εκ των οποίων προεκτείνεται και πέρα από αυτά, τονίζοντας έτσι την προοπτική της προσπάθειας. Στο κάτω μέρος υπάρχει υπογράμμιση και αναγράφεται η φράση «Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών Γλυφάδας» σε τρεις σειρές.

Η σφραγίδα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ είναι κυκλική, περιμετρικά αναγράφονται οι λέξεις ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ και στο εσωτερικό της, οριζόντια οι λέξεις ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ επάνω και από κάτω το έτος ίδρυσης.

αρχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ είναι η επεξεργασία προτάσεων και η υποβολή αυτών στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου μέσα από νόμιμες διαδικασίες να επιτευχθούν τα κάτωθι:

1. Η δημιουργία ενός σύγχρονου Δήμου με κύρος, ισχυρούς συμμετοχικούς θεσμούς, αξιοκρατία, ίσες ευκαιρίες για όλους τους δημότες χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς σε μια ανοιχτή, ελεύθερη και δίκαιη κοινωνία.

2. Η εξυγίανση του Δήμου και αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών του με διαδικασίες διαφάνειας, αξιοκρατίας, χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και ενδυνάμωσης του ρόλου των δημοτών.

3. Η αποκατάσταση του κύρους του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημάρχου και η αναβάθμιση όλων των οργάνων Διοίκησης του Δήμου.

4. Η θεσμοθέτηση καταστατικού χάρτη Αυτοδιοίκησης που θα κατοχυρώνει το ρόλο της στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης, θα εξασφαλίζει την αυτοτέλειά της, τους επαρκείς οικονομικούς πόρους και τη συμμετοχή της στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων ανάπτυξης, υποδομής, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και στάθμευσης, προστασίας της πόλης απο τα όμβρια ύδατα, κοινωνικής μέριμνας κλπ.

5. Η επανεξέταση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου του Δημάρχου, ώστε να οδηγηθούμε από το σημερινό Δημαρχοκεντρικό σύστημα σε ένα σύστημα όπου θα ενισχυθούν οι συλλογικές διαδικασίες και δεν θα επιβάλλεται η εξουσία του ενός στη βούληση της πλειοψηφίας.

6. Η θεσμοθέτηση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, δίπλα στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, ως κέντρο ζύμωσης των θέσεων και ανάδειξης των προτάσεων και των πρωτοβουλιών για τα θέματα της νέας γενιάς.

7. Ο εκσυγχρονισμός των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, η αξιολόγησή τους και η δημιουργία νέων που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών.

8. Ο σεβασμός προς τον πολίτη, η εξυπηρέτηση των αναγκών του, η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, το αίσθημα σιγουριάς, καθώς και η δυνατότητα διαχείρισης και υλοποίησης των αποφάσεων των οργάνων του Δήμου.

9. Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων και η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες και ευαισθησίες.

10. Η δρομολόγηση της πορείας του Δήμου σε βάθος χρόνου, με επεξεργασμένο πρόγραμμα και σαφή προσδιορισμό του μοντέλου ανάπτυξης της πόλης.

11. Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, από τους αρμόδιους φορείς και το Δήμο, για την προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή σε κάθε προσπάθεια που αναπτύσσεται σ’ αυτή τη κατεύθυνση, η πλήρης αναδάσωση του βουνού, η κατασκευή έργων οργανωμένου πρασίνου κλπ.

12. Η ενασχόληση κατά προτεραιότητα με τα θέματα παιδείας και η διεκδίκηση αρμοδιοτήτων και πόρων. Η ανάδειξη της πόλης σε κέντρο πολιτισμού, η προβολή της ιστορικής της κληρονομιάς και των μνημείων της. Η στήριξη και ανάπτυξη του αθλητισμού.

13. Η προστασία του βουνού και η διασφάλιση του δημόσιου και δασικού του χαρακτήρα. Η παραχώρηση χρήσης της παραλίας στο Δήμο και η ενιαία αξιοποίησή της, προς όφελος όλων. Η μετατροπή του πρώην Αεροδρομίου σε χώρο πρασίνου, πολιτισμού και άθλησης.

14. Η μέριμνα για πόλη καθαρή, σύγχρονη, με συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την κατασκευή έργων για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και της τρίτης ηλικίας.

15. Η φροντίδα για την υγεία των πολιτών, η στήριξη των εργαζομένων γονέων και γενικά η εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων πρόληψης και κοινωνικής μέριμνας.

16. Η συμβολή στους αγώνες για την ειρήνη, τη συνεργασία, τη συναδέλφωση των λαών σ’ ένα κόσμο πιο ασφαλή και δίκαιο.

17. Ο σεβασμός στις πολιτικές πεποιθήσεις του κάθε πολίτη, με υπέρβαση των μέχρι σήμερα γνωστών παραταξιακών και κομματικών πρακτικών και η απελευθέρωση των αστείρευτων δυνάμεων της κάθε προσωπικότητας ξεχωριστά.

18. Η προστασία της πόλης από συμφέροντα τα οποία επιδιώκουν να τη βλάψουν.

19. Η ανάδειξη Δημοτικής Αρχής με συναντίληψη και πρόγραμμα ικανή να διοικήσει και να αναδιαρθρώσει το Δήμο σε νέες στέρεες βάσεις και ν’ αλλάξει τα σημερινά δεδομένα.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΜΕΣΑ
1. Η ενεργοποίηση των πολιτών με την εξασφάλιση της πιο πλατιάς συμμετοχής και δράσης τους και την καλλιέργεια της αντίληψης ότι η υπόθεση τους αφορά άμεσα.

2. Ο διάλογος και η σύνθεση των απόψεων για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα της πόλης και μέσα απ’ αυτόν η προσέγγιση των δυνάμεων με ικανότητα και κοινή δράση.

3. Οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, με οργάνωση και αποτελεσματικότητα.

4. Η υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών μέσω ανακοινώσεων, εντύπων και εφημερίδας. Στην περίπτωση έκδοσης εφημερίδας ψηφίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της από το Γενική Συνέλευση – Συνέδριο

5. Η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, συσκέψεων, ημερίδων και άλλων μαζικών δράσεων που θα συμβάλουν ταυτόχρονα στη συλλογική σκέψη και την επεξεργασία προτάσεων.

6. Η συνεργασία με άλλες Δημοτικές κινήσεις ή προσωπικότητες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπου μπορεί να επιτευχθεί σύγκλιση των απόψεων.

7. Η διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής με την συμμετοχή στις Δημοτικές Εκλογές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Η διοργάνωση Οργανωτικών ή Προγραμματικών Συνεδρίων και Συνδιασκέψεων τακτικών ή εκτάκτων για επί μέρους θέματα ή για συνολική επεξεργασία προγράμματος.

9. Οι παρεμβάσεις στην κεντρική εξουσία και οι διεκδικήσεις απ’ αυτήν επιχορηγήσεων, έργων δικής της αρμοδιότητας, παραχώρησης αρμοδιοτήτων, νομοθετικών ή άλλων ρυθμίσεων υπέρ της αυτοδιοίκησης.

10. Αξιοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων, των επιστημόνων, των μαζικών φορέων με την ισότιμη συνεργασία και η καλλιέργεια του εθελοντισμού για το καλό της πόλης και των κατοίκων της.

αρχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΜΕΛΗ
Στους «ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» μέλος μπορεί να γίνει κάθε ενήλικας κάτοικος της Γλυφάδας, μετά από αίτησή του στην οποία θα δηλώνει ότι:

1. Αποδέχεται το Καταστατικό και το Κείμενο Αρχών που πρόκειται να προσδιορίσει η πρώτη Συνέλευση των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ

2. Δεν συμμετέχει ή δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλη Δημοτική Κίνηση, Παράταξη ή Συνδυασμό.

3. Δεν συμμετέχει σε οργάνωση που από τη φύση και το σκοπό της δραστηριότητάς της έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

4. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Γραμματεία η οποία εντός 15 ημερών υποχρεούται να αποφασίσει σχετικά. Στη συνέχεια και με ευθύνη του Οργανωτικού Γραμματέα αναρτάται Πίνακας Νέων Μελών. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις παλαιών μελών για ένα ή περισσότερα νέα μέλη υποβάλλονται εγγράφως εντός 8 ημερών από την λήψη της απόφασης στην Εκτελεστική Γραμματεία η οποία στην πρώτη προγραμματισμένη συνεδρίασή της αποφασίζει επ’ αυτών. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αντιρρήσεις ή κάποιο μέλος του οποίου η αίτηση δεν έγινε δεκτή αρχικά ή απορρίφθηκε στη συνέχεια επιμένει, τότε όλοι οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο, που αποφασίζει οριστικά.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και της συμμετοχής σε ομάδες δουλειάς, επιτροπές κλπ.

2. Συμμετέχει στη συζήτηση και τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη διαμόρφωση του προγράμματος και την πολιτική των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις – Συνέδρια και στα αρμόδια όργανα που έχει εκλεγεί.

3. Προτείνει και εισηγείται, στα αρμόδια όργανα, θέματα διαμόρφωσης πολιτικής ή σχετικών με την επίτευξη των στόχων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

4. Δικαιούται να ασκήσει έλεγχο και κριτική στα όργανα διοίκησης για τις ενέργειές τους ή τις αποφάσεις τους, να βοηθά στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

5. Έχει την δυνατότητα να αποχωρήσει από μέλος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ οικιοθελώς, μετά από αίτησή του.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τηρεί και φροντίζει για την τήρηση του Καταστατικού των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

2. Συμμετέχει ενεργά, εφόσον εκλεγεί, στα όργανα διοίκησης των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ που έχει εκλεγεί ή συμμετάσχει.

3. Συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες της τοπικής κοινωνίας.

4. Δεν δημιουργεί σχέση εξάρτησης με οικονομικά συμφέροντα που δεσμεύουν την δημοτική δράση και συμπεριφορά του.

5. Καταβάλλει τακτικά τις προβλεπόμενες συνδρομές του και συμβάλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση και επιτυχία των οικονομικών εξορμήσεων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

6. Κάθε μέλος, ανεξάρτητα από την προσωπική του εκφρασμένη μέσα στα όργανα θέση, υποχρεούται όχι μόνο να πειθαρχεί στις ληφθείσες αποφάσεις, αλλά και να επιδιώκει την υλοποίησή τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτείται του δικαιώματος να επιμένει ώστε η άποψή του να γίνει πλειοψηφική ή ότι δεν μπορεί να την εκφράζει δημόσια, εφόσον το θεωρεί σημαντικό.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε μέλος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ διαγράφεται εφόσον:

1. Καταθέσει γραπτή αίτησή του για το λόγο αυτόν στο Συντονιστικό Συμβούλιο, όπου εκθέτει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί την διαγραφή του.

2. Υποστηρίζει, δημοσιοποιεί και προωθεί αντίθετες αρχές από αυτές που προβλέπονται στο Καταστατικό των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

3. Παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς τους.

4. Απέχει αδικαιολόγητα από την δραστηριότητα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και των οργάνων στα οποία συμμετέχει πέραν των έξι (6) μηνών.

5. Δεν καταβάλει, αδικαιολογήτως, την ετήσια συνδρομή του επί δύο χρόνια..

6. Δεν πειθαρχεί κατ’ εξακολούθηση στις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης.

7. Όταν καταδικασθεί τελεσιδίκως με δικαστική απόφαση για σοβαρό ποινικό αδίκημα.

8. Η απόφαση διαγραφής μέλους λαμβάνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, αφού πρώτα καλεστεί, εφόσον το επιθυμεί και εκθέσει τις απόψεις του ο διαγραφόμενος, ο οποίος αν δεν πείσει για το δίκιο του και επιμένει σ’ αυτό, μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο, που αποφασίζει οριστικά.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΟΡΟΙ
Οι οικονομικοί πόροι των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί τους, προέρχονται από τις:

1. Συνδρομές των μελών. Για κάθε ένα απ’ αυτά ορίζεται ετήσια συνδρομή 30€ που αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της Οργανωτικής Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου. Για τους νέους που δεν εργάζονται. τους συνταξιούχους και το δεύτερο, τρίτο κλπ μέλη από την ίδια οικογένεια, η συνδρομή ορίζεται στο 1/3 της προβλεπόμενης.

2. Εισπράξεις από εκδηλώσεις, την καταχώρηση διαφημίσεων στην περίπτωση έκδοσης εφημερίδας και τις τακτικές ή έκτακτες οικονομικές εξορμήσεις.

3. Προαιρετικές έκτακτες εισφορές μελών, Δημοτικών Συμβούλων ή φίλων

4. Ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί χρηματοδοτήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείων.

5. Δωρεές, κληρονομιές, δάνεια, μερίσματα, τόκοι καταθέσεων κλπ.

6. Καταβολές του 10% της αμοιβής των μελών που καταλαμβάνουν δημόσιες θέσεις επ’ αμοιβή.

7. Εισφορές, που με απόφαση της Οργανωτικής Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου υποχρεούνται να καταβάλουν για τον προεκλογικό αγώνα, ο υποψήφιος Δήμαρχος και οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

αρχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα όργανα διοίκησης των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ είναι:

  1. Γενική Συνέλευση – Συνέδριο
  2. Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.)
  3. Εκτελεστική Γραμματεία (Ε.Γ.)
  4. Πρόεδρος
  5. Συμβούλιο Νεολαίας (Σ.Ν.)
  6. Ελεγκτικό Σώμα (Ε.Σ.)
  7. Συνδιάσκεψη

Η θητεία των μελών όλων των οργάνων είναι διετής, εκτός από αυτό του Συμβουλίου Νεολαίας που είναι ετήσια και οι συνεδριάσεις τους είναι ανοιχτές στα μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ

αρχή

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τα βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά είναι τα ακόλουθα:

Α. Μητρώου Μελών

Β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων – Συνεδρίων.

Γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Εκτελεστικής Γραμματείας και Συντονιστικού Συμβουλίου.

Δ. Εσόδων – Εξόδων.

Ε. Περιουσιακών στοιχείων.

Στ. Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων.

Τα βιβλία αυτά πριν από την χρήση τους θεωρούνται από τον Πρόεδρο και των Γεν. Γραμματέα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η Γενική Συνέλευση – Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και αποφασίζει για κάθε θέμα που τους αφορά.

Δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτό έχουν όλα τα μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την πραγματοποίησή του και είναι ταμιακά εντάξει.

Α. Η Γενική Συνέλευση – Συνέδριο συγκαλείται από το Συντονιστικό Συμβούλιο ως τακτικό ή έκτακτο.

Ως τακτικό συγκαλείται κάθε δύο (2) χρόνια, αποκαλείται Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο και στις αρμοδιότητές της είναι ο απολογισμός των πεπραγμένων, ο προγραμματισμός της δράσης για τα επόμενα 2 χρόνια και η εκλογή των οργάνων.

Ως έκτακτο συγκαλείται όποτε κριθεί αναγκαίο από το Συντονιστικό Συμβούλιο ή ζητηθεί από τον Πρόεδρο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ή από το 1/3 των μελών αυτής. Στην τελευταία περίπτωση, τα μέλη είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν το αίτημά τους εγγράφως και υπογεγραμμένο, με τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα, στο Συντονιστικό Συμβούλιο που αποφασίζει σχετικά μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή του. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο μπορεί να είναι Οργανωτικό ή Προγραμματικό. Στην δεύτερη περίπτωση συγκαλείτε για να συζητηθεί και ψηφιστεί το πρόγραμμα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ για το Δήμο, είτε στο σύνολό του, είτε σε επί μέρους ζητήματα όταν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσής του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που συντρέχει λόγος αλλαγής πολιτικής.

Β. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση σύγκλισής του πρέπει να καθορίζει το χαρακτήρα του, τα θέματα ημερήσιας διάταξης και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες και διαδικασίες. Επίσης πρέπει να ορίζει τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής του, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) μηνών από την ημέρα λήψης της απόφασης, εκτός αν πρόκειται για έκτακτη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο και συντρέχουν σοβαροί λόγοι για επίσπευση των διαδικασιών, οπότε ο χρόνος αυτός περιορίζεται στον ένα (1) μήνα.

Γ. Η Γενική Συνέλευση – Συνέδριο, είτε τακτικό, είτε έκτακτο, εκλέγει πενταμελές (5) Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες του. Επίσης, στην περίπτωση που είναι Οργανωτικό, εκλέγει εννεαμελή (9) Εφορευτική Επιτροπή (με δύο αναπληρωματικά μέλη) και Επιτροπές Εργασίας ανάλογα με τα θέματα που είναι προς συζήτηση, ως ακολούθως:

1. Το πενταμελές Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, δύο (2) Γραμματείς και ένα (1) μέλος. Η εκλογή των μελών του γίνεται με ανάταση της χειρός για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αφού πρώτα υποβληθούν προτάσεις ή αυτοπροτάσεις και οι προτεινόμενοι αποδεχθούν την υποψηφιότητά τους. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας υποψηφιοτήτων σε κάποια θέση, εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες θετικές ψήφους.

2. Η εννεαμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπρόεδρους, τρεις (3) Γραμματείς και τρία (3) μέλη. Εκλέγεται όπως προηγουμένως, με την υποχρεωτική διευκρίνηση ποια μέλη είναι τα τακτικά και ποια τα αναπληρωματικά. Οι σύνεδροι που εκλέγονται στην Εφορευτική Επιτροπή δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για κανένα όργανο διοίκησης των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 9.

3. Για τις Επιτροπές Εργασίας, αποφασίζεται κάθε φορά από το ίδιο τη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο ως προς το ποιες θα είναι, για πιο αντικείμενο συγκροτούνται και ποιος θα είναι ο αριθμός των μελών τους. Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις διαδικασία εκλογής τους.

Δ. Με την απόφαση σύγκλισης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου, ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο εννιαμελής (9) Οργανωτική Επιτροπή, Πρόεδρος της οποίας είναι ο Οργανωτικός Γραμματέας, που έχει την υποχρέωση να το προετοιμάσει. Στα βασικά της καθήκοντα είναι η έγκαιρη ενημέρωση όλων των μελών ώστε αυτά να λάβουν την γραπτή πρόσκλησή τους, τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημέρα αυτή. Επίσης είναι υποχρεωμένη να προετοιμάσει το χώρο, να το γνωστοποιήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε συνεργασία με Γραφείο Τύπου, να διανείμει τις εισηγήσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου και να συγκεντρώσει και να αναδιανείμει τις εισηγήσεις όσων μελών επιθυμούν να παρέμβουν γραπτά στο Γενική Συνέλευση – Συνέδριο.

Ε. Τα μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ που πρόκειται να αναπτύξουν θέματα στη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο με γραπτή εισήγηση μπορούν να την καταθέσουν στην Οργανωτική Επιτροπή τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του, εφόσον επιθυμούν τη διάθεσή της σε όλους τους συνέδρους.

Στ. Η Γενική Συνέλευση – Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν σ’ αυτό το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και στον ίδιο τόπο, ενώ βρίσκεται σε απαρτία με όσα ταμειακά εντάξει μέλη είναι παρόντα.

Ζ. Στην πρόσκληση που λαμβάνουν τα μέλη, τουλάχιστον 15 μέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου, αναγράφονται υποχρεωτικά ο τόπος, ο χρόνος, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία επανάληψής του σε περίπτωση μη απαρτίας και όποιες διευκρινήσεις κρίνονται απαραίτητες από το Συντονιστικό Συμβούλιο.

Η. Κατά την έναρξη των εργασιών, η Γενική Συνέλευση – Συνέδριο αποφασίζει για το πρόγραμμα διεξαγωγής του, ορίζει χρόνο παρουσίασης των υποψηφίων και αποφασίζει επίσης για το πότε ακριβώς θα διεξαχθούν οι εκλογές ανάδειξης των οργάνων, διαμόρφωσης του καταλόγου κληρωτών μελών του Ελεγκτικού Σώματος, ανάδειξης του υποψηφίου Δημάρχου, των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων (κάθε τέσσερα χρόνια) και πόσο χρόνο θα διαρκέσουν.

Θ. Στην Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία: ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, εικοσιεννέα (29) μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου, επτά (7) μέλη του Ελεγκτικού Σώματος, διαμορφώνεται ο κατάλογος όσων επιθυμούν να συμμετέχουν στην κλήρωση για τα άλλα επτά (7) μέλη του ιδίου σώματος, όποτε προκύπτει ανάγκη, ενώ κάθε τέσσερα χρόνια εκλέγονται ο υποψήφιος Δήμαρχος και το 50% των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Οι εκλογές για κάθε όργανο γίνονται με ξεχωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο και σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού

Ι. Η Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της Οικονομικής Επιτροπής και απαλλάσσει τα μέλη της από κάθε ευθύνη.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Συντονιστικό Συμβούλιο έχει διετή (2) θητεία, είναι το ανώτερο όργανο διοίκησης των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ μεταξύ δύο τακτικών Οργανωτικών Γενικών Συνελεύσεων – Συνεδρίων και έχει την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεών τους, αξιοποιώντας το στελεχικό δυναμικό και άλλα όργανα που προβλέπονται από το Καταστατικό. Επί πλέον αντιμετωπίζει οποιοδήποτε θέμα προκύψει και αποφασίζει για όσα ζητήματα δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις από την Οργανωτική ή Προγραμματική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο.

1. Απαρτίζεται από τριανταένα (31) τακτικά μέλη. Τα είκοσι εννέα (29) εκλέγονται από την Τακτική Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο, από τα οποία τέσσερα (4) πρέπει να προέρχονται από την Νεολαία των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Τριακοστό (30ο) μέλος είναι ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, ο οποίος εκλέγεται ξεχωριστά από τη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο και τριακοστό πρώτο (31ο) είναι ο Συντονιστής του Συμβουλίου Νεολαίας που συμμετέχει υποχρεωτικά. Το Συντονιστικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί και από Έκτακτη Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο αν έχουν παραιτηθεί ή διαγραφεί μέλη του και ο αριθμός όσων παραμένουν (μετά την αξιοποίηση και των αναπληρωματικών) είναι μικρότερος των 2/3 του δυναμικού του, δηλαδή 20.

2. Συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον κάθε 3 μήνες και έκτακτα όποτε ζητηθεί από τον Πρόεδρο, από την Εκτελεστική Γραμματεία ή με έγγραφη αίτηση του 1/3 των μελών του.

3. Χαράσσει τους βασικούς άξονες δράσης των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ από Γενική Συνέλευση – Συνέδριο σε Γενική Συνέλευση – Συνέδριο και με βάση τις αποφάσεις αυτού.

4. Αποφασίζει για τη σύγκλιση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου, Οργανωτικού ή Προγραμματικού, μετά από εισήγηση του Προέδρου ή της Εκτελεστικής Γραμματείας ή μετά από έγγραφη πρόταση του 1/3 των ταμιακά εντάξει μελών.

5. Το Συντονιστικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από το ½ των μελών του και σ’ αυτό προεδρεύει πάντα ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Όταν αυτός απουσιάζει και το σώμα κρίνει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, τότε προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας. Στην περίπτωση που στις προγραμματισμένες συνεδριάσεις δεν παρουσιαστούν τα μέλη που απαιτούνται για την απαρτία, τότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα και το σώμα βρίσκεται σε απαρτία με το 1/3 των μελών.

6. Η πρόσκληση σύγκλισής του πρέπει να είναι γνωστή στα μέλη, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν και σ’ αυτή πρέπει να αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

7. Όποιο μέλος, του Συντονιστικού Συμβουλίου ή ευρύτερα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ επιθυμεί να θέσει επί πλέον θέμα ή θέματα προς συζήτηση, πρέπει να το κάνει γνωστό στον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική Γραμματεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης.

8. Θέματα προς συζήτηση μπορούν να τεθούν από τα παρόντα μέλη και την ημέρα της συνεδρίασης, οπότε το Συντονιστικό Συμβούλιο αποφασίζει αν θα το συζητήσει την ίδια μέρα ή σε επόμενη συνεδρίαση.

9. Το Συντονιστικό Συμβούλιο εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, από τα μέλη του, τα επτά (7) από τα εννέα (9) μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας. Το όγδοο (8ο) μέλος είναι ο Συντονιστής του Συμβουλίου Νεολαίας και το ένατο (9ο) ο Πρόεδρός του που είναι ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

10. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του με πρόταση του Προέδρου, είτε άλλου μέλους, είτε με αυτοπρόταση. Για την διαδικασία της εκλογής εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία στο τέλος συντάσσει πρακτικό και το παραδίδει στον Πρόεδρο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Όσοι από τους υποψηφίους δεν εκλεγούν ανακυρίσονται αναπληρωματικοί, με την σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.

11. Όταν ένα μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, τότε αντικαθίσταται αυτοδίκαια από το α’ αναπληρωματικό μέλος.

12. Το Συντονιστικό Συμβούλιο συγκροτεί Ομάδες Δουλειάς, για διάφορα θέματα, όπως η επεξεργασία του προγράμματος ή επί μέρους θέσεων κλπ. Επίσης συγκροτεί Ειδικές Επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα να επεξεργαστούν και να εισηγηθούν προτάσεις π.χ. για την τροποποίηση του Καταστατικού ή την διοργάνωση ημερίδων, επιστημονικών συμποσίων, εκδηλώσεων κλπ. Και στις δύο περιπτώσεις το Συντονιστικό Συμβούλιο ορίζει, μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας, τον αριθμό των μελών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εργασίας. Οι Ομάδες Δουλειάς και οι Ειδικές Επιτροπές, επιλέγουν τον επικεφαλής τους μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας και εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, ψηφίζουν κανονισμό λειτουργίας τους.

13. Το Συντονιστικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί διευρυμένες συνεδριάσεις με την συμμετοχή εκπροσώπων της Νεολαίας, των επικεφαλής σε Ομάδες Δουλειάς και σε Ειδικές Επιτροπές, του Γραφείου Τύπου κλπ, όταν το κρίνει απαραίτητο και τα θέματα συζήτησης δικαιολογούν κάτι τέτοιο.

14. Το Συντονιστικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί κατά διαστήματα Συνδιάσκεψη όταν πρόκειται για συγκεκριμένα σοβαρά θέματα, η σύνθεση και η λειτουργία της οποίας ορίζεται στο άρθρο 16.

15. Το Συντονιστικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας, τριμελή (3) Οικονομική Επιτροπή και ορίζει επταμελές (7) Γραφείο Τύπου, τα μέλη των οποίων δεν είναι υποχρεωτικά και μέλη του, εκτός από τους αντίστοιχους Υπεύθυνους, την επιλογή των οποίων από την Εκτελεστική Γραμματεία αποδέχεται. Εάν υπάρχει αντίρρηση τότε διεξάγει μυστική ψηφοφορία για ανάδειξη Υπευθύνων και δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όποια μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας το επιθυμούν. Στο επτεμελές (7) Γραφείο Τύπου συμμετέχει υποχρεωτικά και ο Υπεύθυνος Τύπου της νεολαίας των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Τα καθήκοντα των παραπάνω οργάνων αναφέρονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα.

16. Το Συντονιστικό Συμβούλιο συγκροτεί την εννεαμελή (9) Οργανωτική Επιτροπή κάθε Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου, η οποία αποτελείται από τον Οργανωτικό Γραμματέα που είναι και ο Πρόεδρός της και οκτώ μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ που προτείνονται από την Εκτελεστική Γραμματεία. Ο σκοπός και οι ευθύνες της αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. Δ.

17. Ορίζει ένα από τα μέλη του Συντονιστή του Ελεγκτικού Σώματος, μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας και αποδοχή της πρότασης.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο μετά τη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο και το Συντονιστικό Συμβούλιο. Φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεών τους, συντονίζει τη δράση όλων των οργάνων, των Ομάδων Δουλειάς, των Ειδικών Επιτροπών κλπ. Πιο συγκεκριμένα:

1. Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι εννιαμελής (9), εκλέγεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 και Πρόεδρός της είναι ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

2. Η Εκτελεστική Γραμματεία εκλέγει μεταξύ των μελών της, με μυστική ψηφοφορία, Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα, Υπεύθυνο Οικονομικών και Υπεύθυνο Γραφείου Τύπου, ενώ μέλος της είναι υποχρεωτικά και ο Συντονιστής του Συμβουλίου Νεολαίας.

3. Η Εκτελεστική Γραμματεία βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη της και συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όταν κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν απ’ αυτόν, προφορικά ή εγγράφως, τουλάχιστον το 1/3 των μελών της.

4. Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκαλεί, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, το Συντονιστικό Συμβούλιο, εισηγείται όλα τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση σ’ αυτό, εκτός αυτών που τίθενται από τα μέλη της ή τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου ή άλλα μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, οπότε εισηγητές είναι οι ενδιαφερόμενοι.

5. Εισηγείται στο Συντονιστικό Συμβούλιο τη σύγκλιση τακτικής ή έκτακτης Οργανωτικής ή Προγραμματικής Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου.

6. Διενεργεί όλες τις διαδικασίες εγγραφής νέων μελών όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού.

7. Φέρει προς συζήτηση, στα όργανα που απευθύνονται, τις θέσεις και προτάσεις των μελών, που της έχουν κατατεθεί εγγράφως.

8. Συνεργάζεται τακτικά με την Οικονομική Επιτροπή για την εξεύρεση πόρων και την εκτέλεση των δαπανών.

9. Συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Τύπου για την καλύτερη προβολή των θέσεων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, τις σχέσεις τους με τα Μέσα Ενημέρωσης και τις δημόσιες σχέσεις.

10. Συνεργάζεται τακτικά με την Γραμματεία της Νεολαίας των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, βοηθά στην αντιμετώπιση θεμάτων, μεριμνά για τον συντονισμό των προσπαθειών και την εναρμόνιση της δράσης της Νεολαίας με το πρόγραμμα δράσης των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

11. Παραδίδει στην εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου το Μητρώο Μελών και φροντίζει για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

12. Διενεργεί την κλήρωση για την ανάδειξη των επτά (7) κληρωτών μελών του Ελεγκτικού Σώματος κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία και η θητεία του είναι διετής. Έχει αποφασιστικές και συντονιστικές αρμοδιότητες που ορίζονται στο παρών άρθρο και ταυτόχρονα είναι ο επικεφαλής των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους. Μετά από απόφαση του Συνεδρίου μπορεί να είναι και υποψήφιος Δήμαρχος. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Προέδρου έχουν ως εξής:

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τους ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, δικαστικά και εξώδικα, σύμφωνα με τον Νόμο καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητές τους.

2. Προεδρεύει στο Συντονιστικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Γραμματεία, την Συνδιάσκεψη και στο προβλεπόμενο από το άρθρο 15 Διευρυμένο Σώμα, (όποτε αυτό συγκαλείται), ενώ συντονίζει όλα τα όργανα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και συγκαλεί μαζί με το Συντονιστικό Συμβούλιο τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις – Συνέδρια, υπογράφοντας τις προσκλήσεις.

3. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα και ορίζει τα θέματα συζήτησης, είτε σε συνεργασία κατά περίπτωση με τον Γενικό και Οργανωτικό Γραμματέα, τον Συντονιστή της Νεολαίας, τον Υπεύθυνο Οικονομικής Επιτροπής και τον Υπεύθυνο Γραφείου Τύπου, είτε σύμφωνα με την έγγραφη αίτηση των μελών των διαφόρων οργάνων, όπως αυτό ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα.

4. Στο μεσοδιάστημα των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας ο Πρόεδρος μπορεί να συσκέπτεται μα τον Γενικό και Οργανωτικό Γραμματέα, τον Οικονομικό Υπεύθυνο, τον Υπεύθυνο Τύπου και τον Συντονιστή του Συμβουλίου Νεολαίας για θέματα αρμοδιότητάς τους που χρήζουν κοινής αντιμετώπισης.

5. Εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα κάθε θέμα που αφορά στις δραστηριότητες των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, εκτός εάν από τις προβλεπόμενες διατάξεις του Καταστατικού προβλέπονται άλλοι εισηγητές (π.χ. αίτηση μελών για σύγκλιση συνεδριάσεων) ή με δική του χρέωση ή απόφαση των οργάνων, ορίζεται άλλος εισηγητής.

6. Υποβάλλει προτάσεις στο Συντονιστικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Γραμματεία για την εκλογή ή τον ορισμό (ανάλογα πως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό) της Εκτελεστικής Γραμματείας, της Οικονομικής Επιτροπής, του Γραφείου Τύπου, των Ομάδων Δουλειάς, των Ειδικών Επιτροπών, του Γενικού και Οργανωτικού Γραμματέα καθώς επίσης των Υπευθύνων Οικονομικής Επιτροπής και Γραφείου Τύπου και κάθε άλλου προσώπου που κρίνεται απαραίτητο πως πρέπει να διαδραματίσει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο.

7. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την τήρηση του Καταστατικού, να εκφράζει τα οράματα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και να διατυπώνει τις θέσεις τους σε κάθε θέμα που ανακύπτει στη ζωή του Δήμου.

8. Υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, εκτός εκείνων που ορίζονται από διατάξεις του παρόντος καταστατικού ότι υπογράφονται από άλλους υπεύθυνους.

9. Μπορεί με αιτιολογημένη πρότασή του να ζητήσει από το Συντονιστικό Συμβούλιο την σύγκλιση Εκτάκτου Συνεδρίου.

10. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αμφισβητηθεί από τα 4/5 των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου ή από τα 2/3 των μελών των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, αμφισβήτηση που υποβάλλεται εγγράφως, τότε συγκαλείται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, έκτακτη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο με θέμα την εκλογή νέου Προέδρου.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Ασκεί έλεγχο στα μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ όταν αυτά από την θέση που κατέχουν δεν τους εκπροσωπούν σύμφωνα με το καταστατικό και το πρόγραμμά τους, ενώ συγχρόνως δεν λειτουργούν στις θέσεις τους με αξιοπρέπεια, ήθος, διαφάνεια και εντιμότητα. Γενικά, πέρα από τον ελεγκτικό του χαρακτήρα, το σώμα αυτό μεριμνά προληπτικά με σκοπό να στηρίζει τους εκπροσώπους των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και ιδιαίτερα την Δημοτική Αρχή, εφόσον οι ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ με την ψήφο των δημοτών αναδειχθούν στη θέση αυτή.

Το Ελεγκτικό Σώμα αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, επτά (7) από τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, επτά (7) επιλέγονται κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη, με κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων ταμιακά εντάξει μελών, των συμμετεχόντων στον κατάλογο που διαμορφώνει για το σκοπό αυτό την Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο, και ένα (1), που είναι και ο Συντονιστής, ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο και είναι μέλος του.

Στο Ελεγκτικό Σώμα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, του Γραφείου Τύπου και του Συμβουλίου Νεολαίας και φυσικά όλα τα μέλη που κατέχουν δημόσιες θέσεις, όπως Δημάρχου, Δημοτικού Συμβούλου, μέλη Νομικών Προσώπων κλπ.

Όταν ένα εκλεγμένο μέλος του Ελεγκτικού Σώματος, μετά την εκλογή του σ’ αυτό, καταλάβει τελικά δημόσια θέση, αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος, μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών, ενώ όταν πρόκειται για μέλος που έχει ενταχθεί στον κατάλογο των κληρωτών, διαγράφεται απ’ αυτόν.

Η θητεία του Ελεγκτικού Σώματος είναι διετής και αντίστοιχη της θητείας του Συντονιστικού Συμβουλίου, του Προέδρου κλπ. Οι αποφάσεις σε κάθε θέμα που προκύπτει λαμβάνονται τουλάχιστον με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με αυξημένη πλειοψηφία στις περιπτώσεις που θα ορισθούν παρακάτω.

Το Ελεγκτικό Σώμα συνεδριάζει όποτε προκύψει ανάγκη να ασκηθεί έλεγχος και εφόσον το ζητήσουν εγγράφως από τον Συντονιστή ή Εκτελεστική Γραμματεία ή τρία (3) τουλάχιστον εκλεγμένα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή ο Συντονιστής είναι υποχρεωμένος να ορίσει την συνεδρίαση εντός 8 ημερών από την παραλαβή της έγγραφης αίτησης στην οποία πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά το θέμα ή τα θέματα συζήτησης. Επίσης ζητά από την Εκτελεστική Γραμματεία να διενεργήσει την κλήρωση για την ανάδειξη των επτά (7) κληρωτών μελών του, κλήρωση που διενεργείται υποχρεωτικά την προηγούμενη της συνεδρίασης του οργάνου.

Το Ελεγκτικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη του. Στη συζήτηση προεδρεύει ο Συντονιστής, επιλέγεται τριμελής επιτροπή πρακτικογράφων και το θέμα ή τα θέματα τα εισηγούνται ο εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Γραμματείας ή τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση. Αφού παρουσιαστεί η εισήγηση και γίνουν οι απαραίτητες διευκρινιστικές ερωτήσεις, και όταν από τα 2/3 των παρόντων αποφασισθεί ότι συντρέχει λόγος για περαιτέρω εξέταση, το σώμα διακόπτει τις εργασίες του προκειμένου να καλεστούν σε νέα συνεδρίαση, το μέλος ή τα μέλη που έχουν καταλάβει δημόσια θέση και με την υποβληθήσα πρόταση ελέγχονται, ώστε να εκθέσουν τις απόψεις τους. Η πρόσκληση αυτή, με ευθύνη του Συντονιστή, απευθύνεται στα μέλη του Ελεγκτικού Σώματος και τον ελεγχόμενο ή τους ελεγχόμενους, για την επόμενη συνεδρίασή του, που ορίζεται μια (1) εβδομάδα αργότερα, από την ημέρα που οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση του περιεχομένου των εισηγήσεων και των πρακτικών, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για να προετοιμαστούν και να απαντήσουν στις πιθανές καταγγελίες ή να εκθέσουν τις απόψεις τους.

Μετά απ’ αυτή τη διαδικασία το Ελεγκτικό Σώμα συνεδριάζει με απαρτία ¾ των μελών του και αφού υποβληθούν και απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις και γίνουν οι τοποθετήσεις, το σώμα με παρόντα την ώρα της ψηφοφορίας τουλάχιστον το 50% των μελών του και με πλειοψηφία ¾, αποφασίζει αν συντρέχει λόγος για περαιτέρω εξέταση. Στη συνέχεια, διακόπτει τις εργασίες του και με ευθύνη των τριών πρακτικογράφων συντάσσεται ο φάκελος της υπόθεσης, ο οποίος εντός δέκα (10) ημερών από την διακοπή, υποβάλλεται στον Πρόεδρο για να συγκαλέσει σε συνεργασία με τη Εκτελεστική Γραμματεία Διευρυμένο Σώμα προκειμένου να αποφανθεί σχετικά.

Το Διευρυμένο αυτό Σώμα αποτελείται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, το Ελεγκτικό Σώμα και τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους, στις εργασίες του προεδρεύει ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 του συνόλου των μελών του. Τα πρακτικά γράφονται από τους ήδη ορισμένους από το Ελεγκτικό Σώμα πρακτικογράφους. Εάν τα συζητούμενα πρόσωπα είναι μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου ή Δημοτικοί Σύμβουλοι, τότε δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σώμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουν δικαίωμα παρουσίας για να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στις τυχόν ερωτήσεις. Στην συνέχεια και αφού αποχωρήσουν οι ελεγχόμενοι, το Διευρυμένο Σώμα αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εάν και πια ποινή θα επιβάλλει που μπορεί να είναι γραπτή επίπληξη, προειδοποίηση διαγραφής ή διαγραφή. Στην περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της διαγραφής, τότε με ευθύνη του Συντονιστικού Συμβουλίου εκδίδεται ανακοίνωση με την οποία δηλώνεται τόσο δημόσια όσο και προς το σώμα όπου συμμετέχει ο τιμωρούμενος, ότι δεν εκπροσωπεί πλέον τους ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.

Οι τιμωρημένοι, απ’ τη στιγμή που θα τους κοινοποιηθεί εγγράφως η ποινή τους, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν, επίσης εγγράφως, την αντίρρησή τους η οποία συζητείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το Διευρυμένο Σώμα το οποίο συγκαλείται εκ νέου για να αποφασίσει οριστικά, με την προαναφερόμενη απαρτία και η απόφαση λαμβάνεται με την ίδια επίσης πλειοψηφία.

Τα επτά (7) εκλεγμένα μέλη του Ελεγκτικού Σώματος εκλέγουν ανάμεσά τους, με μυστική ψηφοφορία, τριμελή (3) Ελεγκτική Επιτροπή για να διενεργεί ετησίως έλεγχο των πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής και να υποβάλει στη Τακτική Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο την διετή έκθεσή της.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
Πρόκειται για ένα διευρυμένο σώμα που συγκαλείται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, όταν αυτό διαπιστώσει ότι υπάρχει ανάγκη να εξετασθούν συγκεκριμένα θέματα που ξεπερνούν τις αρμοδιότητές του και δεν είναι δυνατή η σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για το Συντονιστικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο και ισχύουν μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο, απ’ το οποίο μπορούν να ανατραπούν ή να τροποποιηθούν.

Στην Συνδιάσκεψη λαμβάνουν μέρος ο Πρόεδρος και το Συντονιστικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Νεολαίας, οι εκλεγμένοι από την Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, η Οικονομική Επιτροπή, το Γραφείου Τύπου και τα μέλη όποιας Ειδικής Επιτροπής ή Ομάδας Δουλειάς λειτουργεί την περίοδο σύγκλησής της και το προς συζήτηση θέμα τους αφορά.

Η Συνδιάσκεψη βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από το 50% του συνόλου των μελών που απαρτίζουν τα προαναφερόμενα όργανα και επιτροπές. Σ’ αυτήν προεδρεύει ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και τα πρακτικά κρατάει τριμελής ομάδα πρακτικογράφων που εκλέγεται για το σκοπό αυτό. Το προς συζήτηση θέμα εισηγείται, είτε ο Πρόεδρος, είτε μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου, είτε μέλος οργάνου ή επιτροπής, εφόσον αυτό αφορά στο αντικείμενο της δραστηριότητάς του.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι έγκυρες όταν κατά την ώρα της ψηφοφορίας είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των μελών όλων των συμμετεχόντων οργάνων ή επιτροπών.

Η απόφαση για την σύγκλιση της Συνδιάσκεψης πρέπει να λαμβάνεται ένα μήνα πριν την ημέρα πραγματοποίησής της και η πρόσκληση όπου θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, ο τόπος και ο χρόνος πρέπει να κοινοποιούνται στα μέλη που προσκαλούνται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν, ενώ η γραπτή εισήγηση του θέματος τουλάχιστον 5 ημέρες πριν.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Εκτελεστική Γραμματεία και τα καθήκοντά του είναι τα παρακάτω:

1. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Συντονιστικού Συμβουλίου στα βιβλία πρακτικών, όπου υπογράφονται, αντίστοιχα, απ’ όλα τα μέλη των προαναφερομένων οργάνων.

2. Τηρεί αρχείο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων που καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου και μεριμνά για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

3. Φυλάσσει τη σφραγίδα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

4. Φυλάσσει τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων – Συνεδρίων, όπου γράφονται τα πρακτικά κάθε φορά από τους δύο Γραμματείς του Προεδρείου και υπογράφονται απ’ αυτό.

5. Έχει εποπτεία στη λειτουργία του Γραφείου Τύπου και συνεργάζεται στενά με τον Υπεύθυνο για το σκοπό αυτό.

6. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων Εκτελεστικής Γραμματείας και Συντονιστικού Συμβουλίου.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Οργανωτικός Γραμματέας εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Εκτελεστική Γραμματεία και τα καθήκοντά του είναι τα παρακάτω:

1. Τηρεί το μητρώο των μελών των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, το ενημερώνει τακτικά και εποπτεύει τη διαδικασία νέων εγγραφών.

2. Προεδρεύει της εκάστοτε Οργανωτικής Επιτροπής προετοιμασίας Οργανωτικών ή Προγραμματικών Γενικών Συνελεύσεων – Συνεδρίων

3. Έχει την ευθύνη λειτουργίας των γραφείων και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τους Υπεύθυνους ή τους Συντονιστές διαμορφώνει το πρόγραμμα λειτουργίας τους.

4. Συντονίζει τις προσπάθειες, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τους κατά περίπτωση Υπεύθυνους για την διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων.

5. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης Εκτελεστικής Γραμματείας και Συντονιστικού Συμβουλίου που τον αφορούν.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Οικονομική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, με την επιδίωξη να εντάσσονται σ’ αυτή επαγγελματίες λογιστές ή οικονομολόγοι. Καθήκον της είναι να μεριμνά για την είσπραξη των συνδρομών από τα μέλη, την διακίνηση των κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης, την είσπραξη εισφορών ή δωρεών από φίλους και την κάλυψη όλων των εξόδων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Συντονιστικό Συμβούλιο τρόπους για την εξεύρεση νέων οικονομικών πόρων, βελτίωσης των υπαρχόντων και καλύτερης αξιοποίησής τους. Επίσης φροντίζει ώστε οι δαπάνες να γίνονται με τον πλέον συμφέροντα τρόπο και συνεργάζεται στενά με την Εκτελεστική Γραμματεία και τον Πρόεδρο προς αυτή την κατεύθυνση.

Με ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη της η Οικονομική Επιτροπή εκλέγει τον Ταμία και τον Υπεύθυνο Δαπανών και συντάσσει πρακτικό εκλογής που παραδίδει στην Εκτελεστική Γραμματεία.

Ο Υπεύθυνος των Οικονομικών συντονίζει το έργο της Οικονομικής Επιτροπής, φροντίζει για τις τακτικές συνεδριάσεις της, που πρέπει να γίνονται τουλάχιστον μια φορά το μήνα, συνεργάζεται με τον Πρόεδρο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ για όλα τα οικονομικά ζητήματα, ενδιαφέρεται για την εξεύρεση πόρων και τηρεί το βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων.

Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία εσόδων – εξόδων, εισπράττει τις συνδρομές των μελών, τα έσοδα από την διακίνηση των κουπονιών, τις δωρεές και τις εισφορές των φίλων και πληρώνει κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται.

Ο Υπεύθυνος Δαπανών, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οικονομικών, έχει την ευθύνη για τον αποδοτικότερο και πλέον συμφέροντα τρόπο εκτέλεσης των δαπανών, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για όσες δράσεις ο Πρόεδρος, η Εκτελεστική Γραμματεία ή το Συντονιστικό Συμβούλιο αποφασίζουν να πραγματοποιηθούν και απαιτούν δαπάνη.

Τα χρήματα του ταμείου κατατίθενται σε Τράπεζα που επιλέγεται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, σε κοινό λογαριασμό Προέδρου – Υπεύθυνου Οικονομικών – Ταμία. Όλες οι δαπάνες πραγματοποιούνται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και τα εντάλματα – αποδείξεις πληρωμών υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Για τις τρέχουσες ανάγκες ο Ταμίας μπορεί να κρατάει εκτός λογαριασμού τραπέζης το ποσό των 1.000€.

Η διαχείριση των οικονομικών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την συνεργασία επαγγελματία λογιστή, εφόσον στην επιτροπή δεν έχει αναδειχθεί τέτοιος.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι επταμελές (7) με διετή θητεία και συγκροτείται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού. Τα καθήκοντά του είναι τα εξής:

1. Εισηγείται στην Εκτελεστική Γραμματεία ή στο Συντονιστικό Συμβούλιο τρόπους προβολής των θέσεων και του προγράμματος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

2. Έχει στενή επαφή με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα οποία κάνει γνωστές με Δελτία Τύπου, Συνεντεύξεις Τύπου ή άλλα έγγραφα τις δραστηριότητες των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, τις θέσεις τους για θέματα που είναι στην επικαιρότητα ή οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση εκδώσουν το Συντονιστικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Γραμματεία ή ο Πρόεδρος.

3. Τηρεί αρχείο με τις εκδόσεις του Τοπικού Τύπου και όσα δημοσιεύματα του Ημερήσιου Τύπου θεωρεί χρήσιμα. Επίσης, σε ξεχωριστό φάκελο συγκεντρώνει τις θέσεις, τις ανακοινώσεις, τα προγράμματα και οποιοδήποτε άλλο έντυπο Δημοτικών Κινήσεων, παρατάξεων ή μαζικών φορέων της Γλυφάδας.

4. Έχει την ευθύνη για την λειτουργία ιστοσελίδας, την τακτική ενημέρωσή της, την λήψη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και την αρχειοθέτησή τους, καθώς και την αλληλογραφία των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

5. Επιδιώκει τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης υπέρ των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και ενημερώνει σε τακτά διαστήματα την Εκτελεστική Γραμματεία και τον Πρόεδρο για την δημόσια ζωή της πόλης και όσα συμβαίνουν στο πολιτικό της γίγνεσθαι.

6. Έχει την ευθύνη των Δημοσίων Σχέσεων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, δηλαδή: α) τηρεί αρχείο με τα στοιχεία (Δ/νσεις, τηλέφωνα, FAX, email) Βουλής, Βουλευτών, Υπουργείων, Κομμάτων, μαζικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, προσωπικοτήτων κλπ. β) φροντίζει για τις καλές σχέσεις των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ με τους προαναφερόμενους δημιουργώντας το κατάλληλο θετικό κλίμα αξιοποίησης των δυνατοτήτων και των γνώσεών τους.

7. Σε στενή συνεργασία με την Εκτελεστική Γραμματεία και τον Πρόεδρο μεριμνά για την επιτυχία των δημοσίων εμφανίσεων, εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

8. Για την καλύτερη λειτουργία επιλέγεται από τα μέλη του, μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας ο αναπληρωτής υπεύθυνος. Στη συνέχεια γίνεται καταμερισμός αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τα καθήκοντα που περιγράφονται προηγουμένως. Ορίζεται δηλαδή υπεύθυνος αρχείου, υπεύθυνος ιστοσελίδας κλπ.

9. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων συντονίζει τις δραστηριότητές του, υπογράφει (εφόσον του ανατεθεί από τον Πρόεδρο) τα εξερχόμενα έγγραφα και Δελτία Τύπου, εκτός αν η εκτελεστική Γραμματεία αποφασίζει διαφορετικά, συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ για κάθε θέμα.

αρχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΝΕΟΛΑΙΑ

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ
Οι νέες και οι νέοι ηλικίας μέχρι 27 ετών που δέχονται τις αρχές και το πρόγραμμα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ θεωρούνται μέλη της νεολαίας τους, εφόσον εκφράσουν αυτή την επιθυμία τους εγγράφως οπότε αποκτούν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, όπως: συμμετοχή στις πρωτοβουλίες και τις επιτροπές, συμμετοχή στη διαμόρφωση των θέσεων και προτάσεων, συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση των αποφάσεων και όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται, τήρηση του καταστατικού κ.α. Όσοι απ’ αυτούς το επιθυμούν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα και μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν γραπτή αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, του οποίου τις διατάξεις αποδέχονται και θα καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους.

Α. Ολομέλεια Νεολαίας
Ανώτερο όργανο της Νεολαίας των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ είναι η Ολομέλεια των μελών της, η οποία συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά τον χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Συμβουλίου Νεολαίας και έκτακτα μετά από απόφαση του Συμβουλίου Νεολαίας ή όταν το ζητήσουν εγγράφως το ¼ των εγγεγραμμένων στο μητρώο της Νεολαίας μελών. Η Ολομέλεια της Νεολαίας κάθε δεύτερο χρόνο πραγματοποιείται πριν την Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Η πρόσκληση προς όλα τα μέλη, τους απευθύνεται δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα πραγματοποίησής της και σ’ αυτήν αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το απερχόμενο Συμβούλιο Νεολαίας εκθέτει στην Ολομέλεια το πρόγραμμα δράσης των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη και να βοηθηθούν στη λήψη αποφάσεων. Η Ολομέλεια αποφασίζει για κάθε θέμα της Νεολαίας, με δεδομένο ότι οι αποφάσεις των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων – Συνεδρίων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ είναι δεσμευτικές για την Νεολαία. Επίσης αποφασίζει για το πρόγραμμα δράσης, που λαμβάνει υπόψη του το αντίστοιχο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και τις προτάσεις που εκτιμά ότι πρέπει να ενταχθούν στο Δημοτικό Πρόγραμμά τους. Ακόμα συζητά τον Απολογισμό Πεπραγμένων και τον Οικονομικό Απολογισμό του απερχόμενου Συμβουλίου Νεολαίας και ψηφίζει εάν τους αποδέχεται ή τους απορρίπτει.

Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των εγγεγραμμένων στο μητρώο της Νεολαίας των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ μελών. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό την ημέρα της σύγκλησής της, τότε αυτή επαναλαμβάνεται σε μια εβδομάδα στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και τότε βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα. Κατά την έναρξη των εργασιών εκλέγεται τριμελές προεδρείο (Πρόεδρος, Γραμματέας, μέλος) με ανάταση της χειρός για κάθε θέση ξεχωριστά, το οποίο είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των εργασιών της σύμφωνα με το πρόγραμμα που προτείνει και ψηφίζεται από την Ολομέλεια.

Η Ολομέλεια εκλέγει το Συμβούλιο Νεολαίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 22 του καταστατικού, αφού πρώτα κατά την έναρξη των εργασιών της εκλέξει Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, η οποία αναλαμβάνει όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Η εκλογή των μελών του γίνεται με ανάταση της χειρός για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αφού πρώτα υποβληθούν προτάσεις ή αυτοπροτάσεις και οι προτεινόμενοι αποδεχθούν την υποψηφιότητά τους. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας υποψηφιοτήτων σε κάποια θέση, εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες θετικές ψήφους. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας για οποιοδήποτε όργανο της Νεολαίας.

Β. Συμβούλιο Νεολαίας
Το Συμβούλιο Νεολαίας αποτελείται από 21 μέλη, η θητεία του είναι ένα (1) έτος και είναι το όργανο εκείνο που φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της Ολομέλειας, συντονίζει όλες τις δραστηριότητες, συγκροτεί επιτροπές για διάφορα θέματα, αποφασίζει για όποιο θέμα δεν έχει τοποθετηθεί η Ολομέλεια και δίνει λόγο σ’ αυτήν. Συνεργάζεται στενά με το Συντονιστικό Συμβούλιο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, το οποίο ενημερώνει για τις αποφάσεις του προκειμένου να τύχουν της έγκρισής του. Είναι το ανώτερο όργανο μετά την Ολομέλεια, οι αποφάσεις του δεσμεύουν όλα τα μέλη, συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το δίμηνο και έκτακτα όποτε το ζητήσουν ο Συντονιστής και η Γραμματεία της Νεολαίας ή το 1/3 των μελών του και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη του. Οι συνεδριάσεις του είναι ανοιχτές στα μέλη, μπορεί μάλιστα να συνεδριάζει και σε δημόσιο χώρο με τη συμμετοχή όσων μελών της Νεολαίας των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ θέλουν να λάβουν μέρος σ’ αυτές.

Το Συμβούλιο Νεολαίας εκλέγει τον Συντονιστή του, τον Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Οργανωτικού, τον Υπεύθυνο Οικονομικών και τον Υπεύθυνο Γραφείου Τύπου, οι οποίοι μαζί με δύο (2) ακόμα μη μόνιμα μέλη, αποτελούν την επταμελή (7) Γραμματεία του. Τις θέσεις των μη μόνιμων μελών λαμβάνουν εκ περιτροπής, σε κάθε τακτική συνεδρίαση της Γραμματείας, τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας με αλφαβητική σειρά. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του με πρόταση άλλου μέλους ή με αυτοπρόταση.

Γ. Γραμματεία Συμβουλίου Νεολαίας
Η Γραμματεία συνεδριάζει τακτικά κάθε δέκα πέντε (15) ημέρες ή έκτακτα όποτε το ζητήσουν ο Συντονιστής ή 3 από τα μέλη της, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) απ’ αυτά και είναι το όργανο εκείνο που φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Νεολαίας, συντονίζει όλες τις δραστηριότητές του, εισηγείται σ’ αυτό τα προς συζήτηση θέματα και έχει τη συλλογική ευθύνη για τα καθήκοντα των υπευθύνων, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

1. Ο Συντονιστής του Συμβουλίου Νεολαίας έχει την ευθύνη συντονισμού όλων των προσπαθειών, σε συνεργασία με τους άλλους Υπεύθυνους και όλα τα μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας, το οποίο εκπροσωπεί είτε μόνος του, είτε με αντιπροσωπείες όπου χρειάζεται και ταυτόχρονα συμμετέχει στο Συντονιστικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Γραμματεία των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ με τα οποία συνεργάζεται στενά. Στόχος της συμμετοχής του στα όργανα αυτά είναι η αμφίδρομη επικοινωνία, η ενημέρωση και ο συντονισμός των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και της Νεολαίας τους. Επίσης ο Συντονιστής μαζί με τον Γραμματέα υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γραμματείας και εισηγείται σ’ αυτήν τα θέματα, εάν δεν έχει ορισθεί άλλος εισηγητής.

2. Γραμματέας. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών στις συνεδριάσεις, τόσο του Συμβουλίου Νεολαίας, όσο και της Γραμματείας του, όπως επίσης για την τήρηση του αρχείου και της αλληλογραφίας. Υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με τον Συντονιστή και συνεργάζεται μ’ αυτόν για την διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων.

3. Υπεύθυνος Οργανωτικού. Είναι υπεύθυνος για τις εγγραφές νέων μελών, την διαχείριση του μητρώου μελών, ενημερώνει για τις συνεδριάσεις των οργάνων τα μέλη τους (Συμβούλιο Νεολαίας και Γραμματεία), φροντίζει να φτάνουν έγκαιρα στα μέλη οι προσκλήσεις των Ολομελειών και συντονίζει, στα πλαίσια του Συμβουλίου Νεολαίας, την προετοιμασία τους.

4. Υπεύθυνος Οικονομικών. Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των εσόδων από εκδηλώσεις, δωρεές ή άλλες πηγές και συνεργάζεται με την Οικονομική Επιτροπή των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, στην οποία τα παραδίδει κάθε τρεις (3) μήνες, για την αξιοποίησή τους και την κάλυψη εξόδων. Σε κάθε Ολομέλεια παρουσιάζει προς έγκριση τον Οικονομικό Απολογισμό που ψηφίζεται πρώτα από την Γραμματεία και το Συμβούλιο Νεολαίας.

5. Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Είναι υπεύθυνος για τις ανακοινώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Δελτία Τύπου) και τις δημόσιες σχέσεις της Νεολαίας. Συμμετέχει στο Γραφείο Τύπου των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ εκπροσωπώντας το Συμβούλιο Νεολαίας, με το οποίο συνεργάζεται στενά. Φροντίζει για τη δημόσια εικόνα της και συνεργάζεται με τον Συντονιστή και τον Υπεύθυνο Οργανωτικού για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση και προβολή των διαφόρων εκδηλώσεων. Με απόφαση του Συμβουλίου Νεολαίας μπορεί να επιλέγεται ένα (1) ακόμα μέλος του ως αναπληρωτής του Υπεύθυνου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, ώστε να συνεργάζονται και να καλύπτουν από κοινού τις υποχρεώσεις.

Δ. Άλλες διατάξεις
1. Η Νεολαία των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ εκπροσωπείται στο Συντονιστικό τους Συμβούλιο με πέντε (5) μέλη, ένα εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά ο Συντονιστής του Συμβουλίου Νεολαίας, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 (Ανάδειξη μελών Συντονιστικού Συμβουλίου).

2. Από τις τάξεις της Νεολαίας των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ προέρχεται υποχρεωτικά και το 30% των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, οι οποίοι αναδυκνείονται σύμφωνα με τις διατάξεις επίσης του άρθρου 22 (Ανάδειξη υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων). Όταν ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μικρότερος του ποσοστού αυτού, τότε οι κενές θέσεις καλύπτονται από τους υπόλοιπους υποψηφίους.

3. Προϋπόθεση για να μπορεί ένα μέλος της Νεολαίας να θέσει υποψηφιότητα στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις είναι να έχει την ιδιότητα του μέλους των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

αρχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Οι εκλογές για την ανάδειξη των εικοσιεννέα (29) μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου, του Προέδρου, των επτά (7) μελών του Ελεγκτικού Σώματος, καθώς και η κλήρωση των άλλων επτά (7) του ιδίου σώματος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια ενώ οι εκλογές για την ανάδειξη του υποψήφιου Δημάρχου, του 50% των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, επί του συνόλου των υποψηφίων που προβλέπει ο νόμος για τις Δημοτικές Εκλογές στο Δήμο Γλυφάδας, γίνονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Οι εκλογικές διαδικασίες πραγματοποιούνται στο τέλος της Τακτικής Οργανωτικής Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου ή σε χρόνο που θα ορίσει το ίδιο και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμιακά εντάξει μέλη που κατέβαλαν την συνδρομή τους μέχρι την έναρξή του ή πέντε ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής τους και έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την σύγκλησή του.

Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και ξεχωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε περίπτωση, με διαφορετική κάλπη. Οι γενικές διατάξεις που ισχύουν σε κάθε περίπτωση είναι οι παρακάτω:

1. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται, στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου, ώστε να υπάρχει χρόνος να γνωρίσουν τους υποψηφίους οι σύνεδροι και να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια.

2. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο Ενιαίο Ψηφοδέλτιο κάθε οργάνου με αλφαβητική σειρά, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

3. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται στις Γενικές Συνελεύσεις – Συνέδρια, όταν ολοκληρωθεί η συγκρότηση των ψηφοδελτίων με ανάγνωση των ονομάτων τους ανά όργανο, ανεξάρτητα από το αν θα είναι ομιλητές ή εισηγητές.

4. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, ιδίου χρώματος και μεγέθους, για κάθε όργανο και οι υποψήφιοι σ’ αυτά αναγράφονται με μπλε ή μαύρο μελάνι.

5. Κάθε ταμιακά εντάξει μέλος έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τα Συνέδρια, είτε παρακολούθησε τις εργασίες τους, είτε όχι.

6. Ο σταυρός προτίμησης τοποθετείται είτε μπροστά, είτε στο τέλος του ονόματος του υποψηφίου, με μπλε ή μαύρο μελάνι.

7. Τα ψηφοδέλτια κατά την διαλογή αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Όσα απ’ αυτά φέρουν περισσότερους από τους προβλεπόμενους, ανά όργανο, σταυρούς ή έχουν γραφτεί πάνω τους ονόματα, φράσεις κλπ ή αντί για σταυρούς έχουν άλλα σύμβολα ή ενδείξεις, είναι άκυρα. Στην περίπτωση που φέρουν τους προβλεπόμενους σταυρούς, αλλά κάποιος ή κάποιοι απ’ αυτούς δεν έχουν τεθεί επ’ ακριβώς πριν ή στο τέλος του ονόματος του υποψηφίου, ώστε να είναι ευδιάκριτο ποιόν ψηφίζουν, τότε το ψηφοδέλτιο δεν είναι άκυρο, οι αμφισβητούμενοι όμως σταυροί δεν υπολογίζονται.

8. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού ολοκληρώσει τις διαδικασίες, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό για κάθε όργανο, όπου αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος των εκλογών, ο αριθμός των ψηφισάντων, όλοι οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά και με τους σταυρούς που έλαβαν και όσοι από αυτούς εκλέγονται, με την σειρά που εκλέγονται, καθώς και οι υπόλοιποι που δεν εκλέγονται και ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί. Επίσης αναγράφονται και τυχόν ενστάσεις και το σκεπτικό που έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν.

Α. Εκλογικές διαδικασίες Οργανωτικής Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου.
α. Ανάδειξη μελών Συντονιστικού Συμβουλίου.

1. Κάθε ταμιακά εντάξει μέλος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι εννέα (9) σταυρούς προτίμησης.

2. Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή εκλέγονται όσοι εκ των υποψηφίων, με βάση τους σταυρούς προτίμησης ώστε να κατατάσσονται ανάμεσα στους 29 πρώτους, οι υπόλοιποι ανακυρήσονται αναπληρωματικοί. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη από τα εικοσιεννέα (29) του Συντονιστικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο, πρέπει να προέρχονται υποχρεωτικά απο την Νεολαία των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ που αναζητώνται ανάμεσα στους 29 πρώτους. Εάν δεν συμπληρώνεται ο αριθμός αυτός, τότε επιλέγονται τα αναπληρωματικά μέλη, εφόσον ανάμεσα σ’ αυτά υπάρχουν νέοι υποψήφιοι. Εάν περισσότεροι από τέσσερεις (4) νέοι είναι σε εκλόγιμες θέσεις, τότε εκλέγονται με την σειρά προτίμησης.

3. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον Πρόεδρο τα πρακτικά, προκειμένου αυτός, εντός οκτώ (8) ημερών να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου για να εκλεγεί η Εκτελεστική Γραμματεία.

β. Ανάδειξη Προέδρου.
1. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου έχουν όλα τα ταμιακά εντάξει μέλη που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο.

2. Ο εκλεγόμενος είναι ένας και ένας (1) ο σταυρός προτίμησης.

3. Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των προτιμήσεων (σταυροί προτίμησης). Αν αυτό δεν συμβεί κατά την πρώτη ψηφοφορία, τότε αυτή επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους 2 πρώτους επιτυχόντες. (εφόσον υπάρχουν πάνω από δύο υποψηφιότητες.

4. Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στο αποτέλεσμα και επομένως για να έχουμε επανάληψη της ψηφοφορίας πρέπει οι υποψήφιοι να είναι πάνω από δύο.

5. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται και στην περίπτωση που είναι ένας (1) ο υποψήφιος, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων. Εάν αυτό δεν γίνει, τότε αναζητούνται νέος ή νέοι υποψήφιοι.

6. Για την εκλογή Προέδρου η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό που παραδίδεται στο νεοεκλεγέντα Πρόεδρο.

γ. Ανάδειξη μελών Ελεγκτικού Σώματος.
1.
Εκλεγόμενα μέλη.
Κάθε ταμιακά εντάξει μέλος έχει δικαίωμα να θέσει τρεις (3) σταυρούς προτίμησης και εκλέγονται όσοι με βάση τους σταυρούς αυτούς κατατάσσονται ανάμεσα στους επτά (7) πρώτους, οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί.

2. Μέλη που επιλέγονται με κλήρωση.
Η κλήρωση των 7 μελών του Ελεγκτικού Σώματος που αναδεικνύονται μ’ αυτό τον τρόπο γίνεται από την Εκτελεστική Γραμματεία την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασής του, ανάμεσα σε όλα τα ταμιακά εντάξει μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ που το επιθυμούν, εκτός των εξαιρέσεων που αναγράφονται στο άρθρο 15 και επαναλαμβάνεται κάθε φορά που τίθεται θέμα ελέγχου. Ο κατάλογος όσων έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ενδιαφέρονται γι’ αυτό διαμορφώνεται στην Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο και ολοκληρώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα των εκλογών. Για τις ανάγκες της κλήρωσης τυπώνονται μικρά τεμάχια χαρτιού, αδιαφανή, λευκού χρώματος, διαστάσεων 5Χ5 εκατ. όπου αναγράφεται ο Αρ. Μητρώου που αντιστοιχεί στα μέλη του παραπάνω καταλόγου. Στη συνέχεια τα τυπωμένα τεμάχια διπλώνονται στα τέσσερα και τοποθετούνται στην κληρωτίδα όπου ανακατεύονται. Η Εκτελεστική Γραμματεία ορίζει ένα μέλος της που διεξάγει την κλήρωση παρουσία όσων εκ των ενδιαφερομένων το επιθυμούν. Κάθε φορά που αφαιρείται ένας κλήρος, οι υπόλοιποι αναδεύονται ξανά μέσα στην κληρωτίδα και τηρείται η ίδια διαδικασία μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός. Ο υπεύθυνος κλήρωσης είναι υποχρεωμένος κάθε φορά να ξεδιπλώνει τον κλήρο και να δείχνει τον τυπωμένο αριθμό του προς όλες τις κατευθύνσεις, διαβάζοντάς τον παράλληλα δυνατά για να ακούγεται. Η κληρωτίδα μπορεί να είναι ένα ορθογώνιο κουτί κατασκευασμένο από οποιοδήποτε υλικό, διαστάσεων περίπου 30Χ30Χ30 ή ένα δοχείο άλλου σχήματος και αντίστοιχου όγκου, με την μία πλευρά του ανοιχτή για να διευκολύνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης.

Στο τέλος της διαδικασίας η Εκτελεστική Γραμματεία συντάσσει πρακτικό για τα μέλη που επιλέγονται με κλήρωση και το παραδίδει στον Πρόεδρο, ο οποίος ενημερώνει τον Συντονιστή του Ελεγκτικού Σώματος προκειμένου αυτός να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να λειτουργήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού.

δ. Ανάδειξη υποψηφίου Δημάρχου.
Εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες με την ανάδειξη Προέδρου.

ε. Ανάδειξη υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων.
Τα ταμιακά εντάξει μέλη έχουν δικαίωμα να θέσουν μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης και εκλέγονται όσοι εκ των υποψηφίων συμπληρώσουν τον αριθμό που προκύπτει από τον υπολογισμό του 50% επι του συνόλου των από τον Νόμο προβλεπόμενων υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων για την Γλυφάδα και σήμερα είναι 46, οι υπόλοιποι ανακυρήσονται αναπληρωματικοί. Το 30% των εκλεγομένων υποψηφίων Δημοτικών συμβούλων (δηλ. με τα σημερινά δεδομένα 7), πρέπει να προέρχεται από τη Νεολαία των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Εάν ανάμεσα στους εκλεγόμενους δεν συμπληρώνεται ο αριθμός αυτός, τότε καλύπτεται από τους αναπληρωματικούς σε βάρος των τελευταίων επιτυχόντων. Στο τέλος της διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο παραδίδει στον Πρόεδρο, που είναι αρμόδιος να μεριμνήσει, σε συνεργασία με τον Οργανωτικό Γραμματέα, για την φύλαξη των αποτελεσμάτων ώστε να αξιοποιηθούν την περίοδο των Δημοτικών εκλογών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού.

Β. Εκλογικές διαδικασίες Ολομέλειας Νεολαίας.
Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλα τα μέλη της Νεολαίας των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ που είναι γραμμένα στο μητρώο μελών μέχρι την ημέρα σύγκλισης της Ολομέλειας η οποία αποφασίζει για την ώρα διεξαγωγής των εκλογών και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσουν. Ειδικά την ημέρα των εκλογών θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής νέων μελών, που όμως δεν θα ξεπερνά το 1/10 των ήδη εγγεγραμμένων. Σε περίπτωση που η εγγραφή νέων μελών ξεπερνά το 1/10 θα προηγούνται όσοι παρακολούθησαν τις εργασίες της Ολομέλειας. Για να θέσει όμως υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Νεολαίας ένα μέλος πρέπει να έχει αποκτήσει την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την ημέρα σύγκλισης της Ολομέλειας.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Συμβουλίου Νεολαίας, διεξάγονται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται στην αρχή της Ολομέλειας που ορίζει μέχρι πότε υποβάλλονται υποψηφιότητες. Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης. Οι υποψήφιοι ανακοινώνονται πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και εφόσον το επιθυμούν μπορούν να τοποθετηθούν και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους στο χρόνο που θα ορίσει η Ολομέλεια με απόφασή της.

Όλες οι γενικές διατάξεις που αναγράφονται στην αρχή του άρθρου αυτού στις παραγράφους 2, 4, 6, 7, 8 ισχύουν και στην περίπτωση της Νεολαίας των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή, εκλέγονται όσοι εκ των υποψηφίων είναι ανάμεσα στους είκοσι ένα (21) πρώτους, με βάση τους σταυρούς προτίμησης που συγκέντρωσαν. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον πλειοψηφόντα τα πρακτικά προκειμένου αυτός εντός οκτώ (8) ημερών να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Νεολαίας ώστε αυτό να εκλέξει τον Συντονιστή του και τους υπόλοιπους υπεύθυνους, όπως στο άρθρο 21 ορίζονται.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Η ανάδειξη του υποψήφιου Δημάρχου που θα στηρίξουν οι ΑΝΟΙΧΤΩΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ στις επικείμενες εκλογές γίνεται κάθε φορά από την Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο και μπορεί να είναι ή ο Πρόεδρος ή κάποιο άλλο πρόσωπο (μέλος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ή όχι). Στην περίπτωση που υπάρχει ένας υποψήφιος, τότε η εκλογή γίνεται δια ανατάσεως της χειρός, όταν όμως έχουμε περισσότερους υποψηφίους, τότε η ψηφοφορία είναι μυστική και ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση εκλογής Πρόεδρου (αρθ. 22-β)

Δικαίωμα υποψηφιότητας Δημάρχου, πέρα από τον Πρόεδρο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, έχει κάθε ταμιακά εντάξει μέλος, είτε αυτοπροτείνοντας τον εαυτό του, είτε με πρόταση άλλων μελών, που υποβάλλεται γραπτά πριν ή κατά την διάρκεια της Οργανωτικής Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου (Αρθ. 22-β παρ.1)

Προτάσεις υποψηφίων Δημάρχων μπορεί να γίνουν και για πρόσωπα που δεν είναι μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση υποβάλλεται ή από το απερχόμενο Συντονιστικό Συμβούλιο ή από το 1/5 των ταμιακά εντάξει μελών με έγγραφη αίτησή τους, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών και ακολουθείται για την εκλογή τους η ίδια διαδικασία που τηρείται για τα μέλη, εφόσον πρώτα η Γενική Συνέλευση – Συνέδριο λάβει απόφαση ότι κάνει δεκτές τις υποψηφιότητες αυτές.

Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση – Συνέδριο αποφασίσει να μην ανακηρύξει υποψήφιο Δήμαρχο, αλλά αυτός να προκύψει μέσα από διαπραγματεύσεις με άλλες Δημοτικές Κινήσεις – Παρατάξεις και προσωπικότητες, τότε εξουσιοδοτείται το Συντονιστικό Συμβούλιο να διαχειριστεί την υπόθεση και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από Συνδιάσκεψη που συγκαλείται γι’ αυτό το λόγο τέσσερεις (4) μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές. Εάν κατά την κρίση του Συντονιστικού Συμβουλίου υπάρχει ανάγκη σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου, τότε αυτό συγκαλείται τουλάχιστον τέσσερεις (4) μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές και μέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ημερών από την ημέρα της απόφασης.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Από την Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο εκλέγεται το 50% των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, εκ των οποίων το 30% πρέπει να προέρχονται από τη Νεολαία των «ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ». Το υπόλοιπο 50% επιδιώκεται να είναι υποψήφιοι που θα προκύψουν μετά από διάλογο και συνεργασίες με προσωπικότητες ή άλλες Δημοτικές Κινήσεις.

Στη διαδικασία αυτή επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Η τελική λίστα των υποψηφίων που αφορά σ’ αυτό το 50% εγκρίνεται από Συνδιάσκεψη που πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις Δημοτικές Εκλογές. Σε περίπτωση που από τις συζητήσεις και συνεργασίες δεν εξασφαλιστούν υποψηφιότητες που να καλύπτουν το 50%, τότε το ψηφοδέλτιο συμπληρώνεται με επιλαχόντες των υποψηφιοτήτων που τέθηκαν στην Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο (αναπληρωματικούς).

Ως προς τον αριθμό των υποψηφίων γυναικών, ισχύουν οι ποσοστώσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

αρχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο από Γενική Συνέλευση – Συνέδριο που έχει συγκληθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και ονομάζεται Καταστατική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο. Εάν κατά την σύγκλισή της προκύπτει η ανάγκη να τεθούν και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη, τότε αυτά συζητούνται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης.

2. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των ταμιακά εντάξει μελών, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών τα οποία όμως κατά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας δεν μπορεί να είναι λιγότερα από το ½ του συνόλου των ταμιακά εντάξει μελών.

3. Απόφαση για τη διάλυση των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ λαμβάνεται από τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό. Ως προς την απαρτία και τον τρόπο λήψης της απόφασης ισχύει ότι και στην Καταστατική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο. Μετά την απόφαση για διάλυση, η Γενική Συνέλευση – Συνέδριο αποφασίζει και σε ποιόν ή ποιους θα μεταφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

4. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συγκληθεί Γενική Συνέλευση – Συνέδριο και η διάλυση επέρχεται εξ’ αντικειμένου (όταν δηλαδή τα μέλη του είναι λιγότερα από είκοσι (20) και καθίσταται αδύνατη η επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συστάθηκε το σωματείο), τότε τα περιουσιακά στοιχεία των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ μεταφέρονται με ευθύνη του τελευταίου Προέδρου στο Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΚΟΧΛΙΑΣ» Α.Μ.Ε.Α. Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Άθληση, που εδρεύει στη Γλυφάδα και στην περίπτωση που αυτό έχει διαλυθεί, στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης που εδρεύει στην Αργυρούπολη.

αρχή

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Μέχρι την έγκριση του παρόντος καταστατικού, τα υφιστάμενα όργανα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ λειτουργούν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από αυτά.

2. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για την πρώτη Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτό, αλλά και να θέσουν υποψηφιότητα σε κάποιο όργανο ή ως υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, έχουν όλα τα μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα αυτή μέχρι την ημέρα διεξαγωγή του. Στην περίπτωση του Προέδρου και του υποψηφίου Δημάρχου, το χρονικό αυτό διάστημα είναι ένας (1) μήνας.

3. Επίσης κατ’ εξαίρεση και μόνο για την πρώτη Ολομέλεια της Νεολαίας των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους μέχρι την ημέρα διεξαγωγή της.

Το παρών Καταστατικό αποτελείται από είκοσι έξη (26) άρθρα, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής, στην επί της οδού Α. Ρωμυλίας 123 αίθουσα του Δήμου Γλυφάδας και υπογράφεται απ’ αυτά παρακάτω.

Γλυφάδα 1 Νοεμβρίου 2005
ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

αρχή

Ανοιχτοί Ορίζοντες