Συντονιστικό Συμβούλιο

Το Συντονιστικό Συμβούλιο έχει διετή (2) θητεία, είναι το ανώτερο όργανο διοίκησης των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ μεταξύ δύο τακτικών Οργανωτικών Γενικών Συνελεύσεων – Συνεδρίων και έχει την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεών τους, αξιοποιώντας το στελεχικό δυναμικό και άλλα όργανα που προβλέπονται από το Καταστατικό. Επί πλέον αντιμετωπίζει οποιοδήποτε θέμα προκύψει και αποφασίζει για όσα ζητήματα δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις από την Οργανωτική ή Προγραμματική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο.

1. Απαρτίζεται από τριανταένα (31) τακτικά μέλη. Τα είκοσι εννέα (29) εκλέγονται από την Τακτική Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο, από τα οποία τέσσερα (4) πρέπει να προέρχονται από την Νεολαία των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Τριακοστό (30ο) μέλος είναι ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, ο οποίος εκλέγεται ξεχωριστά από τη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο και τριακοστό πρώτο (31ο) είναι ο Συντονιστής του Συμβουλίου Νεολαίας που συμμετέχει υποχρεωτικά. Το Συντονιστικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί και από Έκτακτη Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο αν έχουν παραιτηθεί ή διαγραφεί μέλη του και ο αριθμός όσων παραμένουν (μετά την αξιοποίηση και των αναπληρωματικών) είναι μικρότερος των 2/3 του δυναμικού του, δηλαδή 20.

2. Συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον κάθε 3 μήνες και έκτακτα όποτε ζητηθεί από τον Πρόεδρο, από την Εκτελεστική Γραμματεία ή με έγγραφη αίτηση του 1/3 των μελών του.

3. Χαράσσει τους βασικούς άξονες δράσης των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ από Γενική Συνέλευση – Συνέδριο σε Γενική Συνέλευση – Συνέδριο και με βάση τις αποφάσεις αυτού.

4. Αποφασίζει για τη σύγκλιση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου, Οργανωτικού ή Προγραμματικού, μετά από εισήγηση του Προέδρου ή της Εκτελεστικής Γραμματείας ή μετά από έγγραφη πρόταση του 1/3 των ταμιακά εντάξει μελών.

5. Το Συντονιστικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από το ½ των μελών του και σ’ αυτό προεδρεύει πάντα ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Όταν αυτός απουσιάζει και το σώμα κρίνει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, τότε προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας. Στην περίπτωση που στις προγραμματισμένες συνεδριάσεις δεν παρουσιαστούν τα μέλη που απαιτούνται για την απαρτία, τότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα και το σώμα βρίσκεται σε απαρτία με το 1/3 των μελών.

6. Η πρόσκληση σύγκλισής του πρέπει να είναι γνωστή στα μέλη, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν και σ’ αυτή πρέπει να αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

7. Όποιο μέλος, του Συντονιστικού Συμβουλίου ή ευρύτερα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ επιθυμεί να θέσει επί πλέον θέμα ή θέματα προς συζήτηση, πρέπει να το κάνει γνωστό στον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική Γραμματεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης.

8. Θέματα προς συζήτηση μπορούν να τεθούν από τα παρόντα μέλη και την ημέρα της συνεδρίασης, οπότε το Συντονιστικό Συμβούλιο αποφασίζει αν θα το συζητήσει την ίδια μέρα ή σε επόμενη συνεδρίαση.

9. Το Συντονιστικό Συμβούλιο εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, από τα μέλη του, τα επτά (7) από τα εννέα (9) μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας. Το όγδοο (8ο) μέλος είναι ο Συντονιστής του Συμβουλίου Νεολαίας και το ένατο (9ο) ο Πρόεδρός του που είναι ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

10. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του με πρόταση του Προέδρου, είτε άλλου μέλους, είτε με αυτοπρόταση. Για την διαδικασία της εκλογής εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία στο τέλος συντάσσει πρακτικό και το παραδίδει στον Πρόεδρο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Όσοι από τους υποψηφίους δεν εκλεγούν ανακυρίσονται αναπληρωματικοί, με την σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.

11. Όταν ένα μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, τότε αντικαθίσταται αυτοδίκαια από το α’ αναπληρωματικό μέλος.

12. Το Συντονιστικό Συμβούλιο συγκροτεί Ομάδες Δουλειάς, για διάφορα θέματα, όπως η επεξεργασία του προγράμματος ή επί μέρους θέσεων κλπ. Επίσης συγκροτεί Ειδικές Επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα να επεξεργαστούν και να εισηγηθούν προτάσεις π.χ. για την τροποποίηση του Καταστατικού ή την διοργάνωση ημερίδων, επιστημονικών συμποσίων, εκδηλώσεων κλπ. Και στις δύο περιπτώσεις το Συντονιστικό Συμβούλιο ορίζει, μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας, τον αριθμό των μελών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εργασίας. Οι Ομάδες Δουλειάς και οι Ειδικές Επιτροπές, επιλέγουν τον επικεφαλής τους μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας και εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, ψηφίζουν κανονισμό λειτουργίας τους.

13. Το Συντονιστικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί διευρυμένες συνεδριάσεις με την συμμετοχή εκπροσώπων της Νεολαίας, των επικεφαλής σε Ομάδες Δουλειάς και σε Ειδικές Επιτροπές, του Γραφείου Τύπου κλπ, όταν το κρίνει απαραίτητο και τα θέματα συζήτησης δικαιολογούν κάτι τέτοιο.

14. Το Συντονιστικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί κατά διαστήματα Συνδιάσκεψη όταν πρόκειται για συγκεκριμένα σοβαρά θέματα, η σύνθεση και η λειτουργία της οποίας ορίζεται στο άρθρο 16.

15. Το Συντονιστικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας, τριμελή (3) Οικονομική Επιτροπή και ορίζει επταμελές (7) Γραφείο Τύπου, τα μέλη των οποίων δεν είναι υποχρεωτικά και μέλη του, εκτός από τους αντίστοιχους Υπεύθυνους, την επιλογή των οποίων από την Εκτελεστική Γραμματεία αποδέχεται. Εάν υπάρχει αντίρρηση τότε διεξάγει μυστική ψηφοφορία για ανάδειξη Υπευθύνων και δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όποια μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας το επιθυμούν. Στο επτεμελές (7) Γραφείο Τύπου συμμετέχει υποχρεωτικά και ο Υπεύθυνος Τύπου της νεολαίας των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Τα καθήκοντα των παραπάνω οργάνων αναφέρονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα.

16. Το Συντονιστικό Συμβούλιο συγκροτεί την εννεαμελή (9) Οργανωτική Επιτροπή κάθε Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου, η οποία αποτελείται από τον Οργανωτικό Γραμματέα που είναι και ο Πρόεδρός της και οκτώ μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ που προτείνονται από την Εκτελεστική Γραμματεία. Ο σκοπός και οι ευθύνες της αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. Δ.

17. Ορίζει ένα από τα μέλη του Συντονιστή του Ελεγκτικού Σώματος, μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας και αποδοχή της πρότασης.

ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.  ΛΥΓΝΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.  ΑΓΑΔΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ
3.  ΒΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
4.  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
6.  ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
7.  ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΕΛΕΝΗ
8.  ΕΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9.  ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ)
10. ΚΟΓΚΕΛΛΗ ΝΙΚΗ
11. ΚΟΓΚΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12. ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ)
13. ΚΟΥΛΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
14. ΚΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15. ΚΟΥΦΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ – ΒΛΑΤΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
17. ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
18. ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΝΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑΝΝΑ)
21. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΑ
22. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΝΟΣ
23. ΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΡΟΥΣΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25. ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
26. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27. ΤΖΙΒΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
28. ΤΟΚΑ – ΜΑΤΕΛΣΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ)
29. ΧΑΡΙΣΗ ΜΠΙΛΙΑ ΔΑΦΝΟΥΛΑ
30. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
31. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ανοιχτοί Ορίζοντες