Πρόεδρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ
Ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία και η θητεία του είναι διετής. Έχει αποφασιστικές και συντονιστικές αρμοδιότητες που ορίζονται στο παρών άρθρο και ταυτόχρονα είναι ο επικεφαλής των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους. Μετά από απόφαση του Συνεδρίου μπορεί να είναι και υποψήφιος Δήμαρχος. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Προέδρου έχουν ως εξής:

1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τους ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, δικαστικά και εξώδικα, σύμφωνα με τον Νόμο καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητές τους.

2) Προεδρεύει στο Συντονιστικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Γραμματεία, την Συνδιάσκεψη και στο προβλεπόμενο από το άρθρο 15 Διευρυμένο Σώμα, (όποτε αυτό συγκαλείται), ενώ συντονίζει όλα τα όργανα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και συγκαλεί μαζί με το Συντονιστικό Συμβούλιο τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις – Συνέδρια, υπογράφοντας τις προσκλήσεις

3) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα και ορίζει τα θέματα συζήτησης, είτε σε συνεργασία κατά περίπτωση με τον Γενικό και Οργανωτικό Γραμματέα, τον Συντονιστή της Νεολαίας, τον Υπεύθυνο Οικονομικής Επιτροπής και τον Υπεύθυνο Γραφείου Τύπου, είτε σύμφωνα με την έγγραφη αίτηση των μελών των διαφόρων οργάνων, όπως αυτό ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα.

4) Στο μεσοδιάστημα των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας ο Πρόεδρος μπορεί να συσκέπτεται μα τον Γενικό και Οργανωτικό Γραμματέα, τον Οικονομικό Υπεύθυνο, τον Υπεύθυνο Τύπου και τον Συντονιστή του Συμβουλίου Νεολαίας για θέματα αρμοδιότητάς τους που χρήζουν κοινής αντιμετώπισης.

5) Εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα κάθε θέμα που αφορά στις δραστηριότητες των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, εκτός εάν από τις προβλεπόμενες διατάξεις του Καταστατικού προβλέπονται άλλοι εισηγητές (π.χ. αίτηση μελών για σύγκλιση συνεδριάσεων) ή με δική του χρέωση ή απόφαση των οργάνων, ορίζεται άλλος εισηγητής.

6) Υποβάλλει προτάσεις στο Συντονιστικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Γραμματεία για την εκλογή ή τον ορισμό (ανάλογα πως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό) της Εκτελεστικής Γραμματείας, της Οικονομικής Επιτροπής, του Γραφείου Τύπου, των Ομάδων Δουλειάς, των Ειδικών Επιτροπών, του Γενικού και Οργανωτικού Γραμματέα καθώς επίσης των Υπευθύνων Οικονομικής Επιτροπής και Γραφείου Τύπου και κάθε άλλου προσώπου που κρίνεται απαραίτητο πως πρέπει να διαδραματίσει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο.

7) Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την τήρηση του Καταστατικού, να εκφράζει τα οράματα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και να διατυπώνει τις θέσεις τους σε κάθε θέμα που ανακύπτει στη ζωή του Δήμου.

8) Υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, εκτός εκείνων που ορίζονται από διατάξεις του παρόντος καταστατικού ότι υπογράφονται από άλλους υπεύθυνους.

9) Μπορεί με αιτιολογημένη πρότασή του να ζητήσει από το Συντονιστικό Συμβούλιο την σύγκλιση Εκτάκτου Συνεδρίου.

10) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αμφισβητηθεί από τα 4/5 των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου ή από τα 2/3 των μελών των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, αμφισβήτηση που υποβάλλεται εγγράφως, τότε συγκαλείται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, έκτακτη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο με θέμα την εκλογή νέου Προέδρου.

Ανοιχτοί Ορίζοντες