Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, με την επιδίωξη να εντάσσονται σ’ αυτή επαγγελματίες λογιστές ή οικονομολόγοι. Καθήκον της είναι να μεριμνά για την είσπραξη των συνδρομών από τα μέλη, την διακίνηση των κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης, την είσπραξη εισφορών ή δωρεών από φίλους και την κάλυψη όλων των εξόδων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Συντονιστικό Συμβούλιο τρόπους για την εξεύρεση νέων οικονομικών πόρων, βελτίωσης των υπαρχόντων και καλύτερης αξιοποίησής τους. Επίσης φροντίζει ώστε οι δαπάνες να γίνονται με τον πλέον συμφέροντα τρόπο και συνεργάζεται στενά με την Εκτελεστική Γραμματεία και τον Πρόεδρο προς αυτή την κατεύθυνση.

Με ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη της η Οικονομική Επιτροπή εκλέγει τον Ταμία και τον Υπεύθυνο Δαπανών και συντάσσει πρακτικό εκλογής που παραδίδει στην Εκτελεστική Γραμματεία.

Ο Υπεύθυνος των Οικονομικών συντονίζει το έργο της Οικονομικής Επιτροπής, φροντίζει για τις τακτικές συνεδριάσεις της, που πρέπει να γίνονται τουλάχιστον μια φορά το μήνα, συνεργάζεται με τον Πρόεδρο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ για όλα τα οικονομικά ζητήματα, ενδιαφέρεται για την εξεύρεση πόρων και τηρεί το βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων.

Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία εσόδων – εξόδων, εισπράττει τις συνδρομές των μελών, τα έσοδα από την διακίνηση των κουπονιών, τις δωρεές και τις εισφορές των φίλων και πληρώνει κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται.

Ο Υπεύθυνος Δαπανών, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οικονομικών, έχει την ευθύνη για τον αποδοτικότερο και πλέον συμφέροντα τρόπο εκτέλεσης των δαπανών, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για όσες δράσεις ο Πρόεδρος, η Εκτελεστική Γραμματεία ή το Συντονιστικό Συμβούλιο αποφασίζουν να πραγματοποιηθούν και απαιτούν δαπάνη.

Τα χρήματα του ταμείου κατατίθενται σε Τράπεζα που επιλέγεται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, σε κοινό λογαριασμό Προέδρου – Υπεύθυνου Οικονομικών – Ταμία. Όλες οι δαπάνες πραγματοποιούνται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και τα εντάλματα – αποδείξεις πληρωμών υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Για τις τρέχουσες ανάγκες ο Ταμίας μπορεί να κρατάει εκτός λογαριασμού τραπέζης το ποσό των 1.000€.

Η διαχείριση των οικονομικών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την συνεργασία επαγγελματία λογιστή, εφόσον στην επιτροπή δεν έχει αναδειχθεί τέτοιος.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. ΒΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
  2. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  3. ΚΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ανοιχτοί Ορίζοντες