Ελεγκτικό Σώμα

Ασκεί έλεγχο στα μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ όταν αυτά από την θέση που κατέχουν δεν τους εκπροσωπούν σύμφωνα με το καταστατικό και το πρόγραμμά τους, ενώ συγχρόνως δεν λειτουργούν στις θέσεις τους με αξιοπρέπεια, ήθος, διαφάνεια και εντιμότητα. Γενικά, πέρα από τον ελεγκτικό του χαρακτήρα, το σώμα αυτό μεριμνά προληπτικά με σκοπό να στηρίζει τους εκπροσώπους των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και ιδιαίτερα την Δημοτική Αρχή, εφόσον οι ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ με την ψήφο των δημοτών αναδειχθούν στη θέση αυτή.

Το Ελεγκτικό Σώμα αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, επτά (7) από τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, επτά (7) επιλέγονται κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη, με κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων ταμιακά εντάξει μελών, των συμμετεχόντων στον κατάλογο που διαμορφώνει για το σκοπό αυτό την Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο, και ένα (1), που είναι και ο Συντονιστής, ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο και είναι μέλος του.

Στο Ελεγκτικό Σώμα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, του Γραφείου Τύπου και του Συμβουλίου Νεολαίας και φυσικά όλα τα μέλη που κατέχουν δημόσιες θέσεις, όπως Δημάρχου, Δημοτικού Συμβούλου, μέλη Νομικών Προσώπων κλπ.

Όταν ένα εκλεγμένο μέλος του Ελεγκτικού Σώματος, μετά την εκλογή του σ’ αυτό, καταλάβει τελικά δημόσια θέση, αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος, μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών, ενώ όταν πρόκειται για μέλος που έχει ενταχθεί στον κατάλογο των κληρωτών, διαγράφεται απ’ αυτόν.

Η θητεία του Ελεγκτικού Σώματος είναι διετής και αντίστοιχη της θητείας του Συντονιστικού Συμβουλίου, του Προέδρου κλπ. Οι αποφάσεις σε κάθε θέμα που προκύπτει λαμβάνονται τουλάχιστον με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με αυξημένη πλειοψηφία στις περιπτώσεις που θα ορισθούν παρακάτω.

Το Ελεγκτικό Σώμα συνεδριάζει όποτε προκύψει ανάγκη να ασκηθεί έλεγχος και εφόσον το ζητήσουν εγγράφως από τον Συντονιστή ή Εκτελεστική Γραμματεία ή τρία (3) τουλάχιστον εκλεγμένα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή ο Συντονιστής είναι υποχρεωμένος να ορίσει την συνεδρίαση εντός 8 ημερών από την παραλαβή της έγγραφης αίτησης στην οποία πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά το θέμα ή τα θέματα συζήτησης. Επίσης ζητά από την Εκτελεστική Γραμματεία να διενεργήσει την κλήρωση για την ανάδειξη των επτά (7) κληρωτών μελών του, κλήρωση που διενεργείται υποχρεωτικά την προηγούμενη της συνεδρίασης του οργάνου.

Το Ελεγκτικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη του. Στη συζήτηση προεδρεύει ο Συντονιστής, επιλέγεται τριμελής επιτροπή πρακτικογράφων και το θέμα ή τα θέματα τα εισηγούνται ο εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Γραμματείας ή τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση. Αφού παρουσιαστεί η εισήγηση και γίνουν οι απαραίτητες διευκρινιστικές ερωτήσεις, και όταν από τα 2/3 των παρόντων αποφασισθεί ότι συντρέχει λόγος για περαιτέρω εξέταση, το σώμα διακόπτει τις εργασίες του προκειμένου να καλεστούν σε νέα συνεδρίαση, το μέλος ή τα μέλη που έχουν καταλάβει δημόσια θέση και με την υποβληθήσα πρόταση ελέγχονται, ώστε να εκθέσουν τις απόψεις τους. Η πρόσκληση αυτή, με ευθύνη του Συντονιστή, απευθύνεται στα μέλη του Ελεγκτικού Σώματος και τον ελεγχόμενο ή τους ελεγχόμενους, για την επόμενη συνεδρίασή του, που ορίζεται μια (1) εβδομάδα αργότερα, από την ημέρα που οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση του περιεχομένου των εισηγήσεων και των πρακτικών, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για να προετοιμαστούν και να απαντήσουν στις πιθανές καταγγελίες ή να εκθέσουν τις απόψεις τους.

Μετά απ’ αυτή τη διαδικασία το Ελεγκτικό Σώμα συνεδριάζει με απαρτία ¾ των μελών του και αφού υποβληθούν και απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις και γίνουν οι τοποθετήσεις, το σώμα με παρόντα την ώρα της ψηφοφορίας τουλάχιστον το 50% των μελών του και με πλειοψηφία ¾, αποφασίζει αν συντρέχει λόγος για περαιτέρω εξέταση. Στη συνέχεια, διακόπτει τις εργασίες του και με ευθύνη των τριών πρακτικογράφων συντάσσεται ο φάκελος της υπόθεσης, ο οποίος εντός δέκα (10) ημερών από την διακοπή, υποβάλλεται στον Πρόεδρο για να συγκαλέσει σε συνεργασία με τη Εκτελεστική Γραμματεία Διευρυμένο Σώμα προκειμένου να αποφανθεί σχετικά.

Το Διευρυμένο αυτό Σώμα αποτελείται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, το Ελεγκτικό Σώμα και τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους, στις εργασίες του προεδρεύει ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 του συνόλου των μελών του. Τα πρακτικά γράφονται από τους ήδη ορισμένους από το Ελεγκτικό Σώμα πρακτικογράφους. Εάν τα συζητούμενα πρόσωπα είναι μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου ή Δημοτικοί Σύμβουλοι, τότε δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σώμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουν δικαίωμα παρουσίας για να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στις τυχόν ερωτήσεις. Στην συνέχεια και αφού αποχωρήσουν οι ελεγχόμενοι, το Διευρυμένο Σώμα αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εάν και πια ποινή θα επιβάλλει που μπορεί να είναι γραπτή επίπληξη, προειδοποίηση διαγραφής ή διαγραφή. Στην περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της διαγραφής, τότε με ευθύνη του Συντονιστικού Συμβουλίου εκδίδεται ανακοίνωση με την οποία δηλώνεται τόσο δημόσια όσο και προς το σώμα όπου συμμετέχει ο τιμωρούμενος, ότι δεν εκπροσωπεί πλέον τους ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.

Οι τιμωρημένοι, απ’ τη στιγμή που θα τους κοινοποιηθεί εγγράφως η ποινή τους, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν, επίσης εγγράφως, την αντίρρησή τους η οποία συζητείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το Διευρυμένο Σώμα το οποίο συγκαλείται εκ νέου για να αποφασίσει οριστικά, με την προαναφερόμενη απαρτία και η απόφαση λαμβάνεται με την ίδια επίσης πλειοψηφία.

Τα επτά (7) εκλεγμένα μέλη του Ελεγκτικού Σώματος εκλέγουν ανάμεσά τους, με μυστική ψηφοφορία, τριμελή (3) Ελεγκτική Επιτροπή για να διενεργεί ετησίως έλεγχο των πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής και να υποβάλει στη Τακτική Οργανωτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο την διετή έκθεσή της.

ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  1. ΒΗΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. ΕΑΖΑΡΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
  4. ΚΑΜΠΩΛΗ ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  5. ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΛΔΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
  6. ΡΑΝΤΕΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
  7. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΜΙΧΑΗΛ
Ανοιχτοί Ορίζοντες