Εκτελεστική Γραμματεία

Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο μετά τη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο και το Συντονιστικό Συμβούλιο. Φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεών τους, συντονίζει τη δράση όλων των οργάνων, των Ομάδων Δουλειάς, των Ειδικών Επιτροπών κλπ. Πιο συγκεκριμένα:

1) Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι εννιαμελής (9), εκλέγεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 και Πρόεδρός της είναι ο Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

2) Η Εκτελεστική Γραμματεία εκλέγει μεταξύ των μελών της, με μυστική ψηφοφορία, Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα, Υπεύθυνο Οικονομικών και Υπεύθυνο Γραφείου Τύπου, ενώ μέλος της είναι υποχρεωτικά και ο Συντονιστής του Συμβουλίου Νεολαίας.

3) Η Εκτελεστική Γραμματεία βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη της και συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όταν κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν απ’ αυτόν, προφορικά ή εγγράφως, τουλάχιστον το 1/3 των μελών της.

4) Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκαλεί, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, το Συντονιστικό Συμβούλιο, εισηγείται όλα τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση σ’ αυτό, εκτός αυτών που τίθενται από τα μέλη της ή τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου ή άλλα μέλη των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, οπότε εισηγητές είναι οι ενδιαφερόμενοι.

5) Εισηγείται στο Συντονιστικό Συμβούλιο τη σύγκλιση τακτικής ή έκτακτης Οργανωτικής ή Προγραμματικής Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου.

6) Διενεργεί όλες τις διαδικασίες εγγραφής νέων μελών όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού.

7) Φέρει προς συζήτηση, στα όργανα που απευθύνονται, τις θέσεις και προτάσεις των μελών, που της έχουν κατατεθεί εγγράφως.

8) Συνεργάζεται τακτικά με την Οικονομική Επιτροπή για την εξεύρεση πόρων και την εκτέλεση των δαπανών.

9) Συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Τύπου για την καλύτερη προβολή των θέσεων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, τις σχέσεις τους με τα Μέσα Ενημέρωσης και τις δημόσιες σχέσεις.

10) Συνεργάζεται τακτικά με την Γραμματεία της Νεολαίας των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, βοηθά στην αντιμετώπιση θεμάτων, μεριμνά για τον συντονισμό των προσπαθειών και την εναρμόνιση της δράσης της Νεολαίας με το πρόγραμμα δράσης των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

11) Παραδίδει στην εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου το Μητρώο Μελών και φροντίζει για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

12. Διενεργεί την κλήρωση για την ανάδειξη των επτά (7) κληρωτών μελών του Ελεγκτικού Σώματος κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη.

ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

  1. ΛΥΓΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. ΒΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ–ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
  3. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  4. ΕΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  5. ΚΟΓΚΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  6. ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
  7. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  8. ΤΟΚΑ ΜΑΤΕΛΣΚΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
  9. Συντονιστής Συμβουλίου Νεολαίας
Ανοιχτοί Ορίζοντες