Γραφείο Τύπου Και Δημοσίων Σχέσεων

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι επταμελές (7) με διετή θητεία και συγκροτείται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού. Τα καθήκοντά του είναι τα εξής :

1) Εισηγείται στην Εκτελεστική Γραμματεία ή στο Συντονιστικό Συμβούλιο τρόπους προβολής των θέσεων και του προγράμματος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

2) Έχει στενή επαφή με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα οποία κάνει γνωστές με Δελτία Τύπου, Συνεντεύξεις Τύπου ή άλλα έγγραφα τις δραστηριότητες των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, τις θέσεις τους για θέματα που είναι στην επικαιρότητα ή οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση εκδώσουν το Συντονιστικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Γραμματεία ή ο Πρόεδρος.

3) Τηρεί αρχείο με τις εκδόσεις του Τοπικού Τύπου και όσα δημοσιεύματα του Ημερήσιου Τύπου θεωρεί χρήσιμα. Επίσης, σε ξεχωριστό φάκελο συγκεντρώνει τις θέσεις, τις ανακοινώσεις, τα προγράμματα και οποιοδήποτε άλλο έντυπο Δημοτικών Κινήσεων, παρατάξεων ή μαζικών φορέων της Γλυφάδας.

4) Έχει την ευθύνη για την λειτουργία ιστοσελίδας, την τακτική ενημέρωσή της, την λήψη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και την αρχειοθέτησή τους, καθώς και την αλληλογραφία των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

5) Επιδιώκει τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης υπέρ των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ και ενημερώνει σε τακτά διαστήματα την Εκτελεστική Γραμματεία και τον Πρόεδρο για την δημόσια ζωή της πόλης και όσα συμβαίνουν στο πολιτικό της γίγνεσθαι.

6) Έχει την ευθύνη των Δημοσίων Σχέσεων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, δηλαδή: α) τηρεί αρχείο με τα στοιχεία (Δ/νσεις, τηλέφωνα, FAX, email) Βουλής, Βουλευτών, Υπουργείων, Κομμάτων, μαζικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, προσωπικοτήτων κλπ. β) φροντίζει για τις καλές σχέσεις των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ με τους προαναφερόμενους δημιουργώντας το κατάλληλο θετικό κλίμα αξιοποίησης των δυνατοτήτων και των γνώσεών τους.

7) Σε στενή συνεργασία με την Εκτελεστική Γραμματεία και τον Πρόεδρο μεριμνά για την επιτυχία των δημοσίων εμφανίσεων, εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.

8) Για την καλύτερη λειτουργία επιλέγεται από τα μέλη του, μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας ο αναπληρωτής υπεύθυνος. Στη συνέχεια γίνεται καταμερισμός αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τα καθήκοντα που περιγράφονται προηγουμένως. Ορίζεται δηλαδή υπεύθυνος αρχείου, υπεύθυνος ιστοσελίδας κλπ.

9) Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων συντονίζει τις δραστηριότητές του, υπογράφει (εφόσον του ανατεθεί από τον Πρόεδρο) τα εξερχόμενα έγγραφα και Δελτία Τύπου, εκτός αν η εκτελεστική Γραμματεία αποφασίζει διαφορετικά, συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ για κάθε θέμα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ανοιχτοί Ορίζοντες